SFS 2000:1096 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

001096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (1992:543) om

börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

Företag med auktorisation eller tillstånd enligt denna lag står under

tillsyn av Finansinspektionen. Företagen skall lämna inspektionen de upp-
lysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter
som inspektionen begär.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den
behöver för övervakningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

SFS 2000:1096

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.