SFS 2000:1096 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet

Du är här: Start / Förmögenhetsrätt / Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter / SFS 2000:1096 Lag om ändring i lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet
001096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:543) om börs- och
clearingverksamhet;

utfärdad den 30 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 kap. 1 § lagen (1992:543) om

börs- och clearingverksamhet skall ha följande lydelse.

11 kap.

1 §

Företag med auktorisation eller tillstånd enligt denna lag står under

tillsyn av Finansinspektionen. Företagen skall lämna inspektionen de upp-
lysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter
som inspektionen begär.

I 6 kap. 1 a § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

finns bestämmelser om Finansinspektionens rätt att få de uppgifter som den
behöver för övervakningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Lars Afrell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:109, bet. 2000/01:JuU4, rskr. 2000/01:48.

SFS 2000:1096

Utkom från trycket
den 8 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten

Avtalslagen
Köplagen
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.