SFS 2022:70 Lag om rapportering av betalningstider

SFS2022-70.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om rapportering av betalningstider

Utfärdad den 27 januari 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om skyldighet för vissa företag att
rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor eller tjänster.

Ord och uttryck
2 §
I denna lag betyder

rapporteringsskyldigt företag: en juridisk person som yrkesmässigt

bedriver ekonomisk verksamhet och som är bildad enligt svensk rätt där
medelantalet anställda under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren
uppgått till minst 250,

företag som är verksamma i Sverige: en fysisk eller juridisk person som

yrkesmässigt bedriver ekonomisk verksamhet och som ingår i Statistiska
centralbyråns allmänna företagsregister,

rapporteringsperiod: perioden från och med den 1 juli till och med den

30 juni följande kalenderår,

faktisk betalningstid: den tid det tar från det att en faktura har skickats till

dess att leverantören får betalt,

avtalad betalningstid: den betalningstid som har angetts på fakturan eller,

om parterna kommit överens om en annan betalningstid, den betalningstid
som har avtalats mellan parterna,

avtal om omvänd factoring: ett avtal som innebär att leverantören får

betalt från ett finansbolag när köparen har godkänt fakturan.

Omfattning av rapporteringen
3 §
Ett rapporteringsskyldigt företag ska senast den 30 september varje år
till Bolagsverket rapportera uppgifter om betalningstider vid köp av varor
eller tjänster från företag som är verksamma i Sverige och som har färre än
250 anställda. Rapporteringsskyldigheten omfattar inte uppgifter som avser
köp från ett företag inom samma koncern enligt definitionen i 1 kap. 4 §
årsredovisningslagen (1995:1554).

Uppgifterna ska avse fakturor som det rapporteringsskyldiga företaget har

betalat under den senaste rapporteringsperioden.

1 Prop. 2021/22:50, bet. 2021/22:NU13, rskr. 2021/22:131.

SFS

2022:70

Publicerad
den

1 februari 2022

background image

2

SFS

2022:70

Uppgifter som ska rapporteras

4 § Det rapporteringsskyldiga företaget ska rapportera följande uppgifter:
1. den genomsnittliga avtalade betalningstiden,
2. den genomsnittliga faktiska betalningstiden, och
3. den andel fakturor som har betalats efter utgången av avtalad

betalningstid.

Uppgifterna ska redovisas uppdelat på storlekskategorierna
1. företag som har 0–9 anställda,
2. företag som har 10–49 anställda, och
3. företag som har 50–249 anställda.

5 § När det gäller köp där avtal om omvänd factoring har träffats, ska
uppgifterna enligt 4 § redovisas separat. Med betalningstid avses vid sådana
köp tiden för köparens betalning till finansbolaget.

Register
6 §
Bolagsverket ska föra ett register över de uppgifter som rapporteras
enligt lagen.

Registret ska hållas tillgängligt för allmänheten.

Vite
7 §
Om ett rapporteringsskyldigt företag inte fullgör sin rapporterings-
skyldighet enligt lagen får Bolagsverket förelägga företaget att inom viss tid
fullgöra skyldigheten.

Ett föreläggande får förenas med vite.
Frågor om utdömande av vite prövas av Bolagsverket.

Överklagande
8 §
Bolagsverkets beslut om vitesföreläggande och om utdömande av vite
enligt 7 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2022.
2. Rapporteringsskyldigheten enligt 3 § tillämpas första gången för

rapporteringsperioden från och med den 1 juli 2022 till och med den 30 juni
2023.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

KARL-PETTER
THORWALDSSON
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.