SFS 2000:1022 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

001022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om konkurrenslagen (1993:20)

dels

att 32 och 63 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer 31 a, 31 b och 31 c §§

av följande lydelse.

31 a §

Konkurrensskadeavgift skall betalas till Konkurrensverket inom

trettio dagar efter det att domen vunnit laga kraft eller den längre tid som
anges i domen.

31 b §

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i 31 a §, skall

Konkurrensverket lämna den obetalda konkurrensskadeavgiften för indriv-
ning. Bestämmelser om indrivning finns i lagen (1993:891) om indrivning
av statliga fordringar m.m.

31 c §

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela

närmare föreskrifter om hur konkurrensskadeavgiften skall betalas.

32 §

För att säkerställa ett anspråk på konkurrensskadeavgift får rätten be-

sluta om kvarstad. Därvid gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet i
15 kap. rättegångsbalken om kvarstad för fordran.

Beslut om kvarstad meddelas av den domstol där rättegång om konkur-

rensskadeavgift pågår. Om talan om konkurrensskadeavgift ännu inte har
väckts skall talan om kvarstad prövas av Stockholms tingsrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Per Erik Lindeberg
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:1, utg.omr. 24, bet. 2000/01:NU4, rskr. 2000/01:16.

SFS 2000:1022

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom förmögenhetsrätten
JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

JP Infonets tjänster inom förmögenhetsrätt

Arbetar du med förmögenhetsrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom förmögenhetsrätt.