SFS 2013:553 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

130553.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i arkivlagen (1990:782) ska in-

föras en ny paragraf, 17 §, samt närmast före 17 § en ny rubrik av följande ly-
delse.

Särskilda arkivuppgifter för vissa kommunala arkivmyndigheter

17 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att vissa kommunala arkiv-

myndigheter får fullgöra arkivuppgifter avseende handlingar från statliga
myndigheter och sådana organ som står under tillsyn av den statliga arkiv-
myndigheten.

När en kommunal arkivmyndighet fullgör sådana uppgifter som avses i för-

sta stycket tillämpas denna lags bestämmelser om den statliga arkivmyndig-
heten. Detta gäller dock inte i fråga om tillsyn.

Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn över kommunala

arkivmyndigheter när de fullgör arkivuppgifter enligt första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2012/13:96, bet. 2012/13:KrU9, rskr. 2012/13:273.

SFS 2013:553

Utkom från trycket
den 28 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.