Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Utöver bestämmelserna om sekretess innehåller OSL bland annat regler om myndigheters hantering och handläggning av allmänna handlingar. Reglerna om sekretess i OSL har skapats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten endast får inskränkas med hänsyn till vissa särskilt skyddsvärda intressen, som exempelvis rikets säkerhet eller enskilds personliga förhållanden. Alla inskränkningar av handlingsoffentligheten måste anges i en särskild lag, vilket görs i OSL.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2009:400
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring införd: t.o.m. SFS 2023:561
Övrigt: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Rättelsesida 2021:616 och 2021:618 har iakttagits.
Länk: Länk till register

1 kap. Lagens innehåll
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

2 kap. Lagens tillämpningsområde
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 19 §

3 kap. Definitioner
1 §

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

7 kap. Grundläggande bestämmelser
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot
1 §, 2 §, 3 §

9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift
1 §, 2 §, 3 §

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess
1 §, 2 §, 2 a §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 5 c §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 18 a §, 18 b §, 18 c §, 19 §, 20 §, 20 a §, 21 §, 22 §, 22 a §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §

11 kap. Överföring av sekretess
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.
1 §, 2 §, 3 §

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

14 kap. Ansvar
1 §, 2 §

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer
1 §, 1 a §, 1 b §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §

16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
1 §, 2 §, 3 §

17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
1 §, 1 a §, 1 b §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 3 c §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 4 c §, 4 d §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 8 §

18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 16 a §, 17 §, 17 a §, 18 §, 18 a §, 19 §

19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- eller växtart
1 §

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer
1 i §, 1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning, m.m.
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 5 §, 6 §

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m.
1 §, 2 §, 2 a §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 6 a §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 8 §

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och statistik
1 §, 2 §, 2 a §, 2 b §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 9 §

25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 13 a §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 17 b §, 17 c §, 17 d §, 17 e §, 17 f §, 18 §

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 9 b §, 9 c §, 9 d §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 14 a §, 15 §

27 kap. Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som rör skatt, tull, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 10 §

28 kap. Sekretess till skydd för enskild när det gäller socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 16 a §, 17 §

29 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör transporter och andra former av kommunikation
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 13 a §, 14 §

30 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 4 c §, 5 §, 6 §, 6 a §, 6 b §, 6 c §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 8 d §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 12 a §, 12 b §, 12 c §, 12 d §, 12 e §, 12 f §, 13 §, 13 a §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 §, 25 §, 25 a §, 25 b §, 25 c §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §

31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 11 a §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 22 a §, 23 §, 24 §, 25 §, 25 a §, 26 §

32 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 6 a §, 6 b §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 10 a §, 10 b §, 10 c §, 11 §

33 kap. Sekretess till skydd för enskild hos Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen och Institutet för mänskliga rättigheter, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §

34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m.
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §

35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 9 a §, 10 §, 10 a §, 10 b §, 10 c §, 10 d §, 11 §, 12 §, 12 a §, 12 b §, 12 c §, 13 §, 13 a §, 13 b §, 14 §, 15 §, 15 a §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 19 a §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 23 a §, 23 b §, 23 c §, 24 §

36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp, m.m.
6 i §, 1 §, 2 §, 2 a §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §

37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, i Schengensamarbetet, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §

38 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör totalförsvar, krisberedskap, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §

39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 5 c §, 6 §, 7 §

40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övriga verksamheter
0 i §, 1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 7 d §, 8 §

41 kap. Riksdagen och regeringen
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §

42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets-
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 8 d §, 9 §, 10 §, 11 §

43 kap. Domstolar m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 11 §

44 kap. Tystnadsplikt som följer av andra författningar och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS nr:

2009:400
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2009-05-20
Ändrad: t.o.m. SFS

2023:561
Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Rättelsesida 2021:616 och 2021:618 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER


1 kap. Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap.
tryckfrihetsförordningen.

Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8 §§.

2 §   Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser.
Dessa bestämmelser avser
   - lagens innehåll (1 kap.),
   - lagens tillämpningsområde (2 kap.), och
   - definitioner (3 kap.).

3 §   Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser
   - hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.),
   - registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.), och
   - utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. (6 kap.).

4 §   Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avser
   - grundläggande bestämmelser (7 kap.),
   - vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
   - förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
   - sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
   - överföring av sekretess (11 kap.),
   - sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
   - rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
   - ansvar (14 kap.).

5 §   Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för
   - rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),
   - rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
   - myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 kap.),
   - intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
   - det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
   - intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).

6 §   Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser
   - folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),
   - utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),
   - forskning och statistik (24 kap.),
   - hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),
   - socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),
   - skatt, tull, m.m. (27 kap.),
   - socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),
   - transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),
   - tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),
   - annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),
   - annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),
   - Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsument- ombudsmannen, Institutet för mänskliga rättigheter, m.m. (33 kap.),
   - utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),
   - verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),
   - vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, rättshjälp, m.m. (36 kap.),
   - utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),
   - totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),
   - personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och
   - övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).
Lag (2021:644).

7 §   Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser
   - riksdagen och regeringen (41 kap.),
   - Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), samt
   - domstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020).

8 §   Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).


2 kap. Lagens tillämpningsområde

1 §   Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.

Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet
   1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
   2. på grund av tjänsteplikt, eller
   3. på annan liknande grund.

2 §   Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

3 §   Det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

Kommuner och regioner ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans
   1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
   2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
   3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

Vid tillämpningen av andra stycket 1-3 ska inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller en region bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller regionen.

Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en kommun eller en region för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller regioner tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Det som föreskrivs om kommuner och regioner i första-tredje styckena tillämpas också på kommunalförbund. Lag (2019:937).

4 §   Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

5 §   Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med en myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2015:603).


3 kap. Definitioner

Definitioner

1 §   I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Begrepp             Betydelse
Sekretess            Ett förbud att röja en uppgift,
                vare sig det sker muntligen,
                genom utlämnande av en allmän
                handling eller på något annat
                sätt.
Sekretessreglerad uppgift    En uppgift för vilken det finns
                en bestämmelse om sekretess.
Sekretessbelagd uppgift     En sekretessreglerad uppgift
                för vilken sekretess gäller i
                ett enskilt fall.
Sekretessbrytande bestämmelse  En bestämmelse som innebär att
                en sekretessbelagd uppgift får
                lämnas ut under vissa
                förutsättningar.
Primär sekretessbestämmelse   En bestämmelse om sekretess som
                en myndighet ska tillämpa på
                grund av att bestämmelsen
                riktar sig direkt till
                myndigheten eller omfattar en
                viss verksamhetstyp eller en
                viss ärendetyp som hanteras hos
                myndigheten eller omfattar
                vissa uppgifter som finns hos
                myndigheten.
Bestämmelse om överföring av
sekretess      En bestämmelse som innebär att 
        en sekretessbestämmelse som är 
        tillämplig på en uppgift hos en 
        myndighet, ska tillämpas på 
        uppgiften även av en myndighet 
        som uppgiften lämnas till eller 
        som har elektronisk tillgång till 
        uppgiften hos den förstnämnda 
        myndigheten.
Sekundär sekretessbestämmelse  En bestämmelse om sekretess som
                en myndighet ska tillämpa på
                grund av en bestämmelse om
                överföring av sekretess.
Lag (2017:1076).


AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR


4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.

Hantering av allmänna handlingar, m.m.

1 §   En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar.

Myndigheten ska särskilt se till
   1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
   2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
   3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och
   4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.

En myndighet ska vidare särskilt beakta
   1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
   2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt
   3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

2 §   Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om
   1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar,
   2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
   3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar,
   4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
   5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar,
   6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker, och
   7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.

I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten.

Överföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form i vissa fall

3 §   Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.

4 §   I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas till arkivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar, om gallring, överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.


5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering

Registrering av allmänna handlingar

Registreringsskyldighetens omfattning

1 §   Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

2 §   Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå
   1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
   2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
   3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
   4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.

3 §   Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras enligt 1 §.

4 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna i registret.

Sekretessmarkering

5 §   Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange
   1. tillämplig sekretessbestämmelse,
   2. datum då anteckningen gjordes, och
   3. den myndighet som har gjort anteckningen.

Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande.


6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.

Utlämnande av allmän handling

1 §   I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Lag (2018:1919).

1 a §   Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut. Lag (2020:961).

2 §   Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Lag (2018:1919).

3 §   Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut om
   1. den anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, och
   2. den enskilde begär myndighetens prövning.

Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

Utlämnande av uppgift

4 §   En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

5 §   En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.

Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling

6 §   En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling. Detta gäller dock inte om
   1. den enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten,
   2. det finns risk för förvanskning eller förstöring, eller
   3. det möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller arbetets behöriga gång.

En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos myndigheten. Detta gäller dock inte om det skulle hindra arbetets behöriga gång.

Överklagbara beslut

7 §   En enskild får överklaga ett beslut av en myndighet
   1. att inte lämna ut en handling till den enskilde,
   2. att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, eller
   3. att avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket.

En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att avslå den förstnämnda myndighetens begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift, om inte annat anges i lag eller förordning.

Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får inte överklagas.

För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller särskilda bestämmelser om överklagande. Lag (2010:1507).

Överinstanser

8 §   Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till kammarrätt, om inte annat följer av andra-femte styckena.

Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta förvaltningsdomstolen.

Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta domstolen.

Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig myndighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan myndighet till regeringen.

Av 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd överklagas till regeringen. Lag (2018:1919).

9 §   Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett dit överklagat beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen respektive Högsta domstolen.
Lag (2010:1507).

Handläggning av överklagande

10 §   Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av tingsrätts eller hovrätts beslut i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut.
Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut.

11 §   Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ tillämpas 43-47 §§ förvaltningslagen (2017:900).
Lag (2018:1968).


AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS


7 kap. Grundläggande bestämmelser

Förbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift

1 §   Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad.

Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en annan myndighet m.m.

2 §   Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet.

Konkurrens mellan sekretessbestämmelser

3 §   Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, ska de senare bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i denna lag.

Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i vissa fall

4 §   Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar en sekretessreglerad uppgift till en annan myndighet och det finns en bestämmelse om överföring av sekretess, ska den bestämmelsen tillämpas även om personen vid överlämnandet av uppgiften inte företrädde den myndighet som han eller hon är knuten till.

Beräkning av sekretesstid

5 §   Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. För diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande räknas tiden i stället från det att uppgiften fördes in i handlingen.


8 kap. Vilka sekretessen gäller mot

Sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter

1 §   En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till.

Sekretess inom en myndighet

2 §   Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra.

Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer

3 §   En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inte
   1. utlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning, eller
   2. uppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen.


9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift

1 §   Bestämmelser om förbud att röja eller utnyttja vissa uppgifter som sannolikt har en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument finns i
   1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, och
   2. lagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Lag (2016:1314).

2 §   Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i
   1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
   2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
   3. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
   4. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
   5. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
   6. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
   7. lagen (1998:620) om belastningsregister,
   8. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,
   9. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,
   10. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,
   11. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land- rapporter på skatteområdet,
   12. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder,
   13. brottsdatalagen (2018:1177),
   14. lagen (2022:613) om finansiell information i brottsbekämpningen, och
   15. lagen (2022:1682) om automatiskt utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar. Lag (2023:298).

3 §   När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag.


10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess

Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter

Samtycke

1 §   Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där.

Nödvändigt utlämnande

2 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet.

Teknisk bearbetning och teknisk lagring

2 a §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet som för den utlämnande myndighetens räkning har i uppdrag att endast tekniskt bearbeta eller tekniskt lagra uppgiften, om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. Lag (2023:335).

Partsinsyn och förbehåll

3 §   Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet.
Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende.

Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. Lag (2014:259).

3 a §   När en misstänkt och försvararen enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken har underrättats om rätten att ta del av det som har förekommit vid en förundersökning, gäller begränsningarna enligt 3 § första stycket i fråga om rätten att ta del av en handling eller något annat material endast om
   1. det är fråga om en uppgift som inte har betydelse för beslutet i åtalsfrågan, och
   2. det står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften.

Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt. Lag (2017:178).

4 §   När en domstol eller någon annan myndighet enligt 3 eller 3 a § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära ett förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upplysning till en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde.

Ett förbehåll som görs enligt 6 kap. 1 § eller 23 kap. 21 a § rättegångsbalken får inte innebära ett förbud för parten eller den misstänkte att själv ta del av materialet. Det får inte heller innebära att den misstänkte eller försvararen nekas sin rätt enligt 23 kap. 21 a § första stycket rättegångsbalken att få en kopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första och andra styckena inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

4 a §   Sekretess hindrar inte att en tilltalad i ett mål, som slutligt har avgjorts, tar del av uppgifter i den förundersökning som har föregått avgörandet eller av annan uppgift som har tillförts målet och som har haft betydelse för beslutet i åtalsfrågan eller för avgörandet av målet i sak. Samma sak gäller för uppgifter som inte har haft någon sådan betydelse, om det inte av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften inte röjs, och det står klart att det intresset har företräde framför den enskildes intresse av att ta del av uppgiften.

Sekretess hindrar inte heller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, att den som har godkänt ett strafföreläggande eller ett föreläggande av en ordningsbot tar del av uppgifter i en sådan brottsutredning som har utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som har föregått föreläggandet.

När en domstol eller någon annan myndighet lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild enligt första eller andra stycket, får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i tredje stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Miljöinformation

5 §   Om en sekretessreglerad uppgift utgör sådan miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ, gäller inte sekretessen om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretessen enligt 19-40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön.

Geografisk miljöinformation

5 a §   Annan sekretess än den som följer av 15 kap. samt 18 kap. 1-3, 8, 11 och 13 §§ hindrar inte att en uppgift som utgör metadata om geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster enligt 6 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 § samma lag och som tillhandahålls av en myndighet.

Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Sekretessen enligt 19-40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön. Lag (2010:1768).

5 b §   Sekretess enligt 19-40 kap. hindrar inte att en myndighet fullgör sådant samarbete om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster och metadata som sker med stöd av föreskrifter i en förordning som har meddelats i anslutning till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation.
Lag (2010:1768).

Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism

5 c §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller en myndighet enligt 4 a kap. 3 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lag (2022:1538).

Regeringens allmänna dispensbefogenheter

6 §   Regeringen får för ett särskilt fall besluta att en sekretessbelagd uppgift i ett regeringsärende får lämnas ut.
Regeringen får även i övrigt för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess, om det är motiverat av synnerliga skäl.

7 §   Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra meningen med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Riksdagens dispensbefogenheter

8 §   Den befogenhet att för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess som regeringen har enligt bestämmelser i denna lag ska, när det gäller uppgift hos riksdagen eller myndigheter under denna, i stället tillkomma riksdagen. När det gäller uppgift hos myndighet under riksdagen har det utskott som bereder ärenden som rör myndigheten denna befogenhet.

Även i andra fall än som avses i första stycket får riksdagen besluta om undantag från sekretess för uppgift hos riksdagen.

9 §   Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första stycket med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Bestämmelser som gäller till förmån för enskilda

Tillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m.

10 §   Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts, lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan enskild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt.

Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020).

Fackliga företrädare, m.m.

11 §   Sekretessen enligt 19 kap. 1-6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4, 11 och 13-15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2-5, 12 och 16-18 §§ samt 39 kap. 1-5 b §§ hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud eller studerandeskyddsombud.

Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndighet lämnar
   1. sådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs för hans eller hennes uppdrag, eller
   2. sådan information till en deltagare i en särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs för verksamheten. Lag (2010:85).

12 §   För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket gäller samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som hos myndigheten.

En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. Även sådana skyddsombud, skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), får lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.

Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja en uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, studerandeskyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Han eller hon får dock inte röja uppgiften för någon annan.
Lag (2009:871).

13 §   När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll har gjorts ska det som föreskrivs i 12 § andra och tredje styckena om förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften gälla i fråga om förbehållet.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Utlämnande av uppgift med förbehåll

14 §   Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Bestämmelser som gäller till förmån för myndigheter

Riksdagen och regeringen

15 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till riksdagen eller regeringen.

Omprövning och överprövning

16 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för omprövning eller överprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet hos vilken uppgiften förekommer. Lag (2017:1076).

Tillsyn eller revision

17 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.

Vissa rättsliga förfaranden

18 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans eller hennes deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer.

Förebyggande av brott

18 a §   Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om
   1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet,
   2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och
   3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Lag (2020:575).

18 b §   Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om
   1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde kommer att begå
      a) brott enligt 4-10 §§ terroristbrottslagen (2022:666), eller
      b) försök, förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt 4 § samma lag,
   2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, och
   3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Lag (2022:678).

18 c §   Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild eller en närstående till den enskilde lämnas till Polismyndigheten, om
   1. det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den enskilde mot den närstående kommer att begå ett sådant brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
   2. uppgiften kan antas bidra till att förhindra brottet, och
   3. det med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den enskilde eller för den närstående, eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.

En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Lag (2021:646).

Förhindrande eller avbrytande av vissa brott

19 §   Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§ och 26 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till Polismyndigheten eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i
   1. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
   2. 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500),
   3. 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg,
   4. 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),
   5. 7 kap. 2, 3 eller 4 § järnvägssäkerhetslagen (2022:367), eller
   6. 8 kap. 2, 3 eller 4 § lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem. Lag (2022:916).

Omedelbart polisiärt ingripande mot unga

20 §   Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till Polismyndigheten när någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom socialtjänsten
   1. under förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, eller
   2. om den unge påträffas när han eller hon begår brott.
Lag (2014:633).

Ingripande av djurskyddsskäl

20 a §   Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om ett djur som är nödvändig för ett ingripande av en kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndigheten lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur som
   1. tydligt utsätts för vanvård eller misshandel, eller
   2. uppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat.

En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret. Lag (2018:1194).

Misstankar om vissa begångna brott mot unga

21 §   Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3-5 §§, 26 kap. 1 §, 1 a § andra stycket, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap. 2 och 4 a §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i
   1. 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, eller
   2. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor.
Lag (2022:916).

22 §   Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt arton år och brottet avser
   1. överlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),
   2. överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
   3. icke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622).
Lag (2017:1076).

Misstankar om begången terroristbrottslighet

22 a §   Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, om uppgiften angår misstanke om
   1. ett begånget brott enligt någon av 4-10 §§ terroristbrottslagen (2022:666), eller
   2. ett begånget försök eller en begången förberedelse eller stämpling till terroristbrott enligt 4 § samma lag.
Lag (2022:678).

Misstankar om begångna brott i övrigt

23 §   Om inte annat följer av 19-22 §§ får en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3-8 §§, 26 kap. 1 §, 1 a § andra stycket eller 2-6 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 eller 4 a §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår
   1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år,
   2. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller
   3. försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168).
Lag (2022:1495).

24 §   Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som anges i 19-23 §§, 25 kap. 2 § första stycket och 26 kap. 1 a § första stycket hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2022:916).

Yttrande av sakkunnig

25 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas i ett muntligt eller skriftligt yttrande av en sakkunnig till en domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i brottmål.

Delgivning

26 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) eller för bistånd med sådan delgivning.

Om den enskilde hos en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har begärt att abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd enligt 29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl. Lag (2013:878).

Generalklausul

27 §   Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.

Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§, 25 kap. 1-8 §§, 26 kap. 1-6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 och 4 a §§, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.

Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning. Lag (2021:644).

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretess

28 §   Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning.

Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI.


11 kap. Överföring av sekretess

Bestämmelser om överföring av sekretess

Tillsyn och revision

1 §   Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Disciplinansvar m.m.

2 §   Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Forskningsverksamhet

3 §   Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

3 a §   Får den nämnd som avses i 7 § lagen (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i sin verksamhet enligt den lagen från en forskningshuvudman en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos nämnden. Lag (2019:506).

Direktåtkomst

4 §   Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Teknisk bearbetning och lagring

4 a §   Får en myndighet i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för en annan myndighets räkning en uppgift som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av hänsyn till ett allmänt intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Lag (2017:1077).

Fackliga förhandlingar m.m.

5 §   Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling med en arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra stycket från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten.

Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.

Arkivmyndigheter

6 §   Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.

Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar

7 §   Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring en allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos det enskilda organet.

Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar.
Lag (2015:603).

Konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser

8 §   De sekretessbestämmelser som avses i 1-7 §§ ska, med undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift när det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Lag (2018:691).

Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess

9 §   Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV-VI.


12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.

Sekretess i förhållande till den enskilde själv

1 §   Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag.

2 §   En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.

Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.

Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i andra stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919).

Sekretess i förhållande till vårdnadshavare

3 §   Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida inte 1. det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, eller
   2. det annars anges i denna lag.

Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.


13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter

1 §   Av 1 kap. 1, 2 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i program, film, tekniska upptagningar eller därmed jämställt medium. Lag (2018:1919).

2 §   I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 2 kap. 4 §, beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller ett sådant organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda eller uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen om
   1. rätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,
   2. förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, och
   3. förbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.

Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet.

I 14 kap. 1 § finns bestämmelser om ansvar för vissa överträdelser av förbuden i första stycket 2 och 3.
Lag (2010:1348).

3 §   Av 7 kap. 10, 12-18 §§ och 22 § första stycket 1 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet att meddela och offentliggöra uppgifter när detta utgör vissa brott mot rikets säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten.

Av 7 kap. 20 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap. 2-19 §§ tryckfrihetsförordningen. Lag (2018:1919).