Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) begränsar allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och offentligt anställdas yttrandefrihet. Sekretess enligt OSL begränsar också rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Utöver bestämmelserna om sekretess innehåller OSL bland annat regler om myndigheters hantering och handläggning av allmänna handlingar. Reglerna om sekretess i OSL har skapats med utgångspunkt i att handlingsoffentligheten endast får inskränkas med hänsyn till vissa särskilt skyddsvärda intressen, som exempelvis rikets säkerhet eller enskilds personliga förhållanden. Alla inskränkningar av handlingsoffentligheten måste anges i en särskild lag, vilket görs i OSL.

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2009:400
Departement: Justitiedepartementet L6
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1314
Övrigt: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Rättelsesida 2021:616 och 2021:618 har iakttagits.
Länk: Länk till register

1 kap. Lagens innehåll
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

2 kap. Lagens tillämpningsområde
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 19 §

3 kap. Definitioner
1 §

4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §

5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

7 kap. Grundläggande bestämmelser
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

8 kap. Vilka sekretessen gäller mot
1 §, 2 §, 3 §

9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift
1 §, 2 §, 3 §

10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 18 a §, 18 b §, 18 c §, 19 §, 20 §, 20 a §, 21 §, 22 §, 22 a §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 §, 28 §

11 kap. Överföring av sekretess
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §

12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.
1 §, 2 §, 3 §

13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

14 kap. Ansvar
1 §, 2 §

15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer
1 §, 1 a §, 1 b §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §

16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
1 §, 2 §, 3 §

17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 3 c §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 4 c §, 4 d §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 8 §

18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 16 a §, 17 §, 17 a §, 18 §, 18 a §, 19 §

19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresse
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §

20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- eller växtart
1 §

21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer
1 i §, 1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §

22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 5 §, 6 §

23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m.
1 §, 2 §, 2 a §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 6 a §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 8 §

24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och statistik
1 §, 2 §, 2 a §, 2 b §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 9 §

25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 13 §, 13 a §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 17 b §, 17 c §, 17 d §, 17 e §, 17 f §, 18 §

26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 9 b §, 9 c §, 9 d §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 13 §, 14 §, 14 a §, 15 §

27 kap. Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som rör skatt, tull, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 9 a §, 10 §

28 kap. Sekretess till skydd för enskild när det gäller socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 16 a §, 17 §

29 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör transporter och andra former av kommunikation
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 13 a §, 14 §

30 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 4 c §, 5 §, 6 §, 6 a §, 6 b §, 6 c §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 8 d §, 9 §, 10 §, 11 §, 12 §, 12 a §, 12 b §, 12 c §, 12 d §, 12 e §, 12 f §, 13 §, 13 a §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 §, 25 §, 25 a §, 25 b §, 25 c §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 §

31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivet
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 11 §, 11 a §, 12 §, 13 §, 14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 17 a §, 18 §, 19 §, 20 §, 21 §, 22 §, 22 a §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §

32 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 3 a §, 3 b §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 6 a §, 6 b §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 10 a §, 10 b §, 10 c §, 11 §

33 kap. Sekretess till skydd för enskild hos Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen och Institutet för mänskliga rättigheter, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §

34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m.
1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 9 §, 10 §, 10 a §, 11 §

35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 9 a §, 10 §, 10 a §, 10 b §, 10 c §, 10 d §, 11 §, 12 §, 12 a §, 13 §, 13 a §, 13 b §, 14 §, 15 §, 15 a §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 §, 19 a §, 20 §, 21 §, 22 §, 23 §, 23 a §, 23 b §, 24 §

36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp, m.m.
1 §, 2 §, 2 a §, 3 §, 3 a §, 4 §, 5 §, 5 a §, 6 §, 7 §, 7 a §, 8 §

37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, i Schengensamarbetet, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §

38 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör totalförsvar, krisberedskap, m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §

39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhet
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 5 a §, 5 b §, 5 c §, 6 §, 7 §

40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övriga verksamheter
0 i §, 1 §, 1 a §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 7 a §, 7 b §, 7 c §, 8 §

41 kap. Riksdagen och regeringen
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §

42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets-
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 4 a §, 4 b §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 8 b §, 8 c §, 8 d §, 9 §, 10 §, 11 §

43 kap. Domstolar m.m.
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 §, 8 a §, 9 §, 10 §, 11 §

44 kap. Tystnadsplikt som följer av andra författningar och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter
1 §, 2 §, 3 §, 4 §, 5 §

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
SFS nr:

2009:400
Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6
Utfärdad: 2009-05-20
Ändrad: t.o.m. SFS

2022:1314
Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Rättelsesida 2021:616 och 2021:618 har iakttagits.
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER


1 kap. Lagens innehåll

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.

Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap.
tryckfrihetsförordningen.

Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2-8 §§.

2 §   Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser.
Dessa bestämmelser avser
   - lagens innehåll (1 kap.),
   - lagens tillämpningsområde (2 kap.), och
   - definitioner (3 kap.).

3 §   Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser
   - hur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.),
   - registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.), och
   - utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. (6 kap.).

4 §   Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avser
   - grundläggande bestämmelser (7 kap.),
   - vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),
   - förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),
   - sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),
   - överföring av sekretess (11 kap.),
   - sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),
   - rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), och
   - ansvar (14 kap.).

5 §   Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd för
   - rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),
   - rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),
   - myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 kap.),
   - intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),
   - det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), och
   - intresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).

6 §   Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avser
   - folkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),
   - utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),
   - forskning och statistik (24 kap.),
   - hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),
   - socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),
   - skatt, tull, m.m. (27 kap.),
   - socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),
   - transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),
   - tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),
   - annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),
   - annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),
   - Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsument- ombudsmannen, Institutet för mänskliga rättigheter, m.m. (33 kap.),
   - utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),
   - verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),
   - vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, rättshjälp, m.m. (36 kap.),
   - utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),
   - totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),
   - personaladministrativ verksamhet (39 kap.), och
   - övriga myndigheter och verksamheter (40 kap.).
Lag (2021:644).

7 §   Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avser
   - riksdagen och regeringen (41 kap.),
   - Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), samt
   - domstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020).

8 §   Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).


2 kap. Lagens tillämpningsområde

1 §   Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter.

Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet
   1. på grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,
   2. på grund av tjänsteplikt, eller
   3. på annan liknande grund.

2 §   Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

3 §   Det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller regioner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

Kommuner och regioner ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammans
   1. äger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,
   2. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, eller
   3. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.

Vid tillämpningen av andra stycket 1-3 ska inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller en region bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller regionen.

Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en kommun eller en region för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller regioner tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande.

Det som föreskrivs om kommuner och regioner i första-tredje styckena tillämpas också på kommunalförbund. Lag (2019:937).

4 §   Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.

5 §   Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med en myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2015:603).


3 kap. Definitioner

Definitioner

1 §   I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.

Begrepp             Betydelse
Sekretess            Ett förbud att röja en uppgift,
                vare sig det sker muntligen,
                genom utlämnande av en allmän
                handling eller på något annat
                sätt.
Sekretessreglerad uppgift    En uppgift för vilken det finns
                en bestämmelse om sekretess.
Sekretessbelagd uppgift     En sekretessreglerad uppgift
                för vilken sekretess gäller i
                ett enskilt fall.
Sekretessbrytande bestämmelse  En bestämmelse som innebär att
                en sekretessbelagd uppgift får
                lämnas ut under vissa
                förutsättningar.
Primär sekretessbestämmelse   En bestämmelse om sekretess som
                en myndighet ska tillämpa på
                grund av att bestämmelsen
                riktar sig direkt till
                myndigheten eller omfattar en
                viss verksamhetstyp eller en
                viss ärendetyp som hanteras hos
                myndigheten eller omfattar
                vissa uppgifter som finns hos
                myndigheten.
Bestämmelse om överföring av
sekretess      En bestämmelse som innebär att 
        en sekretessbestämmelse som är 
        tillämplig på en uppgift hos en 
        myndighet, ska tillämpas på 
        uppgiften även av en myndighet 
        som uppgiften lämnas till eller 
        som har elektronisk tillgång till 
        uppgiften hos den förstnämnda 
        myndigheten.
Sekundär sekretessbestämmelse  En bestämmelse om sekretess som
                en myndighet ska tillämpa på
                grund av en bestämmelse om
                överföring av sekretess.
Lag (2017:1076).


AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR


4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.

Hantering av allmänna handlingar, m.m.

1 §   En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar.

Myndigheten ska särskilt se till
   1. att allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen,
   2. att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,
   3. att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, och
   4. att automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar.

En myndighet ska vidare särskilt beakta
   1. att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,
   2. att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt
   3. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen.

Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar

2 §   Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information om
   1. myndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar,
   2. register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,
   3. tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar,
   4. vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,
   5. vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar,
   6. uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker, och
   7. myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.

I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten.

Överföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form i vissa fall

3 §   Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det.

Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.

4 §   I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas till arkivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar, om gallring, överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.


5 kap. Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering

Registrering av allmänna handlingar

Registreringsskyldighetens omfattning

1 §   Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena.

Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten.

Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.

Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.

2 §   Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgå
   1. datum då handlingen kom in eller upprättades,
   2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,
   3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och
   4. i korthet vad handlingen rör.

Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.

Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.

3 §   Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras enligt 1 §.

4 §   Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna i registret.

Sekretessmarkering

5 §   Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska ange
   1. tillämplig sekretessbestämmelse,
   2. datum då anteckningen gjordes, och
   3. den myndighet som har gjort anteckningen.

Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande.


6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.

Utlämnande av allmän handling

1 §   I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Lag (2018:1919).

1 a §   Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.

En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut. Lag (