SFS 2015:604 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

150604.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 29 oktober 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 11 och 14 §§ arkivlagen

(1990:782) ska ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra

organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Bestämmelserna i 3–6 och 10 §§ ska tillämpas också på statliga och kom-

munala beslutande församlingar.

Bestämmelserna i 3–6 samt 9 och 10 §§ ska tillämpas också på
1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd

av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring,
och

2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av allmänna

handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna
handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för
förvaring, m.m.

11 §

3

Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet inte har

förts över till en annan statlig myndighet, ska myndighetens arkiv överlämnas
till den statliga arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

finns bestämmelser om förvaring av statliga myndigheters arkiv hos enskilda
organ i vissa fall. Bestämmelser om förvaring av allmänna handlingar finns
också i lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till
Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

14 §

4

Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte

har förts över till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv
överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte kommunfull-
mäktige eller landstingsfullmäktige har beslutat något annat.

I lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring

finns bestämmelser om förvaring av kommunala myndigheters arkiv hos
enskilda organ i vissa fall.

1 Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10.

2 Senaste lydelse 1999:305.

3 Senaste lydelse 2010:1999.

4 Senaste lydelse 1994:1386.

SFS 2015:604

Utkom från trycket
den 10 november 2015

background image

2

SFS 2015:604

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2015

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller till och med den 31 december 2016 för enskilda

organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överläm-
nande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ÅSA ROMSON

Emma Alskog
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.