SFS 1977:179

770179.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:179

Kommunallag;

Utkom från try cket

den 12 maj 1977

utfärdad den 21 april 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

1 KAP. Allmänna bestämmelser

1 § Riket är indelat i kommun er och landstingskommuner.

Varje län utgör en landstingskommun, om ej annat är föreskrivet.

Om ko mmunalförbund och om ändring i kommunal och landstingskom-

k

i'liM

⬢ 1/

munal indelning finns särskilda bestämmelser.

472

' Prop. 1975/76; 187, K U 19 76/77; 25; rskr 148.

¬

background image

2 § 1 tienna lag avses med fu llmäktige kommunfullmäktige och landsting-

SFS 1977:179

et samt med styr elsen kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet.

3 S Medlem av kommun är den som är kyrkobokförd i kom munen, äger

fast egendom där eller är taxerad till komm unalskatt där.

Medlem av landstingskommun är den som är medlem av kommun inom

landstingskommunen.

4 § Kommun och landstingskommun får själva vårda sina angelägenhe­

ter.

Stockholms läns landstingskommun får handha angelägenhet som a vser

del av landstingskommunen och som ankommer på kommun, om det är på­

kallat med hänsyn till betyd ande behov av samverkan mellan kommunerna
inom nämnda del.

Om vissa angelägenheter som ankommer på kommun eller landstings­

kommun finns särskilda bestämmelser. Vad som sägs i andra s tycket gäller

ej i fråga om såd ana angelägenheter,

5 § Kommuns och landstingskommuns beslutanderätt utövas av full­

mäktige.

Förvaltning och verkställighet ankommer på styrelsen och övriga nämn­

der. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäktige.

För sådan uppgift kan tillsättas särskild beredning bestående av en eller

flera p ersoner.

Fullmäktige får uppdraga åt styrelsen eller annan nämnd a ti i fullmäkti­

ges ställe fatta beslut i viss grupp av ä renden, i den man ej ann at följer av

lag eller annan författning. Sådant uppdrag fåi- ej avse iirenden som iir av

principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

2 KAP. Fullmäktige

1 § Fullmäktige beslutar hur mänga ledamöter i fullmäktige som skall ut­

ses. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst

31 i kommun med 12 000 r östberättigade invånare eller därunder och i

landstingskommun med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder,

41 i kommun med över 12 000 till och med 24 000 rös tberättigade invå­

nare,

51 i kom mun med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invåna­

re och i landst ingskommun med över 140 000 till och med 200000 rö stbe­
rättigade invånare,

61 i kommun med över 36 000 röstberiittigade invånare,
71 i landstingskomm un med öve r 200000 röstberättigade invånare.

I Stockh olms kommun och i landstin gskommun med ö ver 300 000 röst­

berättigade invånare skall dock antalet fullmäktige bestämmas till minst
101.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall som röstberättigad

anses den som har upptagits i gällande röstlängd. Länsstyrelsen skall ge-

473

¬

background image

SFS 1977:179

nast underrättas om beslut om ändring av antalet fullmäktige. Sädant be- / " .
slut skall tillämpas först när val i hela riket av fullmäktige förrättas nästa

gång.

2 S För ledamöterna i fullmäktige skall u tses suppleanter.

1 kommun bestämmer kommunfullmäktige det antal suppleanter som

skall ligga t ill grund för tilliimpning en av bestämmelserna i 1 4 kap. 19 val­

lagen (197 2: 620) om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra viss an­

del. dock högst h älften, av det antal platser som v arje parti erhäller i kom­

munen. Om därvid uppkommer brutet tal. avrundas detta till närmast hög­
re hela tal. Länsstyrelsen skall genast underrätttis om kommunfullmäkti­

ges beslut.

Om antalet suppleanter för ledamöterna i landstinget gäller vad som är

föreskrivet i vallagen.

3 i? Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige

har den som är kyrkobokförd i kommunen och som har uppnått aderton

års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av domstol har
dock ej rösträtt. Den som ej är svensk medborgare har rösträtt endast om

han har varit kyrkobokförd i riket den 1 november de tre åren närmast före
valåret. Varje röstberättigad haren röst.

Rösträtt vid val av l edamöter och suppleanter i landsting ha r den som är

röstberättigad vid val av l edamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i
kommun inom landstingskommunen.

Frågan huruvida rösträtt enligt fö rsta och a ndra styckena föreligger av-

göres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.

4 § Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljes bland dem som upp­

fyller villkoren för rösträtt enligt 3 § förs ta och andra styckena.

Landshövding, länsöverdirektör och avdelningschef vid länsstyrelse är

ej valbara till ledamot eller suppleant. Den som är anställd hos kommunen
eller landstingskommunen och som i egens kap av föredragande hos styrel­
sen eller på grund av andra uppgifter som hör till tjänsten har den ledande
ställningen -bland kommunens eller landstingskommunens tjänstemän är ej

heller valbar.

Om ledamot eller suppleant upphör att vara valbar, förfaller hans upp­

drag genast. Fullmäktige skall befria ledamot eller suppleant från hans

uppdrag, om han vil l avgå och särskilda skäl ej talar däremot.

5 § Ledamot och suppleant i fullmäktige eller beredning har rätt till den

ledighet från anställning som behövs för uppdraget.

tv.

6 S Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljes för tre tjänstgörings-

j;.

år räknat från och med den 1 november det år då valet har skett.

v

I .Stockholms kommun räknas tjänstgöringstiden från och med den 15

oktober det år då valet har skett,

, r.,.

Om val av ledamöter och suppleanter med anlednin g av ändring i kom -

munal eller landstingskommunal indelning finns särskilda bestämmelser.

474

7 S I vallagen (1972 : 620) finns bestämmelser om

⬢ ⬢ J"

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.