SFS 1990:782

900782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:782 Arkivlag;

Utkom från trycket

den 3 juli 1990

uträrdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 § 1 denn a lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra
organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Bestämmelserna i 3 �6 och 10 § § skall tillämpas också på statliga, kom ­

munala och kyrkokommunala beslutande församlingar.

2 § Vad som enligt den na lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall

gälla även för ark iv hos

1. kyrkokommunala myndigheter,

2. sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket sekretesslagen

(1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet som avses i

bilagan till sekretesslagen, och

3. allmänna försäkringskassor.

Arkivbildningen och dess syften

3 § En myndi ghets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myn­

dighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryck­
frihetsförordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand för

arkivering. Upptagningar för automatisk databehandling som är tillgängli­
ga för flera myndigheter, så att de där utgör allmänna handlingar, skall
dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i första hand den

myndighet som svarar för huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.
Myndighetemas arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de

tillgodoser

1. rätten att ta del av allmänna handlingar,
2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
3. forskningens behov.

Arkivvården
4 § Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv, om inte en
arkivmyndighet med stöd av 9 § har övertagit detta ansvar.

5 § Som grund för arkivvården skall myndigheterna

1. vid registreringen av allmänna handlingar ta vederbörlig hänsyn till

dess betydelse för en ändamålsenlig arkivvård, och

2. vid framställningen av handlingar anv ända materiel och metoder som

är lämpliga med hänsyn till behovet av arkivbeständighet.

1466

' Prop. 1989/90; 72. KrU29, rskr. 307.

tu

¬

background image

6 § I arkivvården ingår att myndigheten skall

SFS 1990:782

1. organisera arkivet på ett sådant sätt att rätten att ta del av allmänna

handlingar underlättas,

2. upprätta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag

av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet är
organiserat, dels en systematisk arkivförteckning,

3. skydda arkivet mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åt­

komst,

15,

4. avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara

arkivhandlingar, och

5. verkställa föreskriven gallring i arkiv et.

Arkivmyndigheterna och deras uppgifter

7 § För tillsynen av att myndigheterna fullgör si na skyldigheter enligt

3-6 §§ skall det finnas arkivmyndigheter såväl inom den statliga som den

kommunala förvaltningen.

Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn över riksdagens myndig­

heter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli eller utrikesrepre-

sentationen.

8 § Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som skall finnas för

tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ

som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 §§ ankommer på de
statliga arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och förvaltningsut­

skottet i landstingskommunen, om inte kommunfullmäktige eller lands­

tinget har u tsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

9 § En arkivmyndighet har rätt att överta arkivmaterial från en myndig­

het som står under dess tillsyn. �vertagande kan ske både efter överens­
kommelse och på grund av ett ensidigt beslut från arkivmyndigheten.

En ark ivmyndighet övertar också arkivmaterial i sådana fall som be­

skrivs i 1 1 och 14 §§.

När en arkivmyndighet har övertagit arkivmaterial från en annan myn­

dighet övergår hela an svaret för det materialet till arkivmyndigheten.

Gallring

10 § Allmänna handlingar får gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturar­

vet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ända­

mål som anges i 3 § tredje stycket.

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna

ij,- handlingar i ann an lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser, dock

med undantag för bestämmelserna i 12 § datalagen (1973 :289).

Särskilt om statliga arkiv

11 § Om en stat lig myndighet har upphört och dess verksamhet inte har

förts över till en a nnan statlig myndighet, skall myndighetens arkiv över-

1467

¬

background image

i

SFS 1990:782

lämnas till en arkivmyndighet inom tre månader, såvida inte regerin

eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

J'

12 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 11 §§ fåren

statlig myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom sådant

återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

1. lag eller föreskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet

som regeringen bes tämmer, eller

2. särskilt beslut av regeringen.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

13 § Statliga arkivmyndigheter får ta emot arkivmaterial också från
enskilda.

Särskilt om kommunala arkiv

14 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte

har förts över till en annan kommunal myndighet, skall myndighetens

arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte

kommunfullmäktige eller landstinget har beslutat något annat.

15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en
kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom

sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

1. lag, eller
2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstinget.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

16 § Kommunfullmäktige eller landstinget får meddela föreskrifter om
arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är
särskilt föreskrivet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
2. Arkivbeskrivningar skall vara upprättade senast vid utgången av är

1995.

För kommunala myndigheter gäller vidare att arkivförteckningar skall

vara upprättade senast vid utgången av år 1995. Detsamma gäller statliga
myndigheter som har medgivits undantag från skyldigheten enligt äldre
bestämmelser att upprätta arkivförteckning.

3. Om det föreligger särskilda skäl får regeringen medge längre anstånd

med upprättande av arkivbeskrivning och arkivförteckning än som anges i
2 ovan, dock längst till utgången av år 2000.

4. Säkerhetspolisen skall tills vidare inte stå under tillsyn av någon

arkivmyndighet.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

BENGT G�RANSSON

1468

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.