SFS 1990:782

900782.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:HQCZCO+ArialMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:MHAFWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:IRLIDN+Arial;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:18px;line-height:29px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:23px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:6px;font-family:MNJHCR+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:18px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft32{font-size:7px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:18px;font-family:MHAFWP+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft34{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft35{font-size:18px;line-height:22px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft36{font-size:18px;line-height:20px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft37{font-size:18px;line-height:21px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft38{font-size:18px;line-height:23px;font-family:PVWZFX+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:63px;left:82px;white-space:nowrap" class="ft10">SFS 1990:782 Arkivlag; </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:83px;white-space:nowrap" class="ft12">den 3 juli 1990 </p> <p style="position:absolute;top:111px;left:255px;white-space:nowrap" class="ft12">utr�rdad den 7 juni 1990. </p> <p style="position:absolute;top:158px;left:270px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Lagens till�mpningsomr�de </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft16">1 � 1 denn a lag ges best�mmelser om myndigheternas och vissa andra <br/>organs arkiv samt om arkivmyndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:287px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelserna i 3 6 och 10 � � skall till�mpas ocks� p� statliga, kom �</p> <p style="position:absolute;top:308px;left:252px;white-space:nowrap" class="ft12">munala och kyrkokommunala beslutande f�rsamlingar. </p> <p style="position:absolute;top:352px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">2 � Vad som enligt den na lag g�ller f�r statliga myndigheters arkiv skall </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">g�lla �ven f�r ark iv hos </p> <p style="position:absolute;top:394px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">1. kyrkokommunala myndigheter, </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">2. s�dana organ som avses i 1 kap. 8 � andra stycket sekretesslagen </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">(1980:100) till den del arkivet h�rr�r fr�n den verksamhet som avses i </p> <p style="position:absolute;top:459px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">bilagan till sekretesslagen, och </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">3. allm�nna f�rs�kringskassor. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Arkivbildningen och dess syften </b></p> <p style="position:absolute;top:567px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">3 � En myndi ghets arkiv bildas av de allm�nna handlingarna fr�n myn�</p> <p style="position:absolute;top:589px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft17">dighetens verksamhet och s�dana handlingar som avses i 2 kap. 9 � tryck�<br/>frihetsf�rordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand f�r </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft17">arkivering. Upptagningar f�r automatisk databehandling som �r tillg�ngli�<br/>ga f�r flera myndigheter, s� att de d�r utg�r allm�nna handlingar, skall <br/>dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i f�rsta hand den </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">myndighet som svarar f�r huvuddelen av upptagningen. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft17">Myndigheternas arkiv �r en del av det nationella kulturarvet. <br/>Myndighetemas arkiv skall bevaras, h�llas ordnade och v�rdas s� att de </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">tillgodoser </p> <p style="position:absolute;top:783px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft18">1. r�tten att ta del av allm�nna handlingar, <br/>2. behovet av information f�r r�ttskipningen och f�rvaltningen, och <br/>3. forskningens behov. </p> <p style="position:absolute;top:883px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft17">Arkivv�rden <br/>4 � Varje myndighet skall svara f�r v�rden av sitt arkiv, om inte en <br/>arkivmyndighet med st�d av 9 � har �vertagit detta ansvar. </p> <p style="position:absolute;top:977px;left:250px;white-space:nowrap" class="ft12">5 � Som grund f�r arkivv�rden skall myndigheterna </p> <p style="position:absolute;top:998px;left:268px;white-space:nowrap" class="ft12">1. vid registreringen av allm�nna handlingar ta vederb�rlig h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:1019px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">dess betydelse f�r en �ndam�lsenlig arkivv�rd, och </p> <p style="position:absolute;top:1041px;left:267px;white-space:nowrap" class="ft12">2. vid framst�llningen av handlingar anv �nda materiel och metoder som </p> <p style="position:absolute;top:1062px;left:251px;white-space:nowrap" class="ft12">�r l�mpliga med h�nsyn till behovet av arkivbest�ndighet. </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft11">1466 </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:253px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1989/90; 72. KrU29, rskr. 307. </p> <p style="position:absolute;top:865px;left:816px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>tu </b></p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:36px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">6 � I arkivv�rden ing�r att myndigheten skall </p> <p style="position:absolute;top:36px;left:644px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1990:782 </p> <p style="position:absolute;top:58px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">1. organisera arkivet p� ett s�dant s�tt att r�tten att ta del av allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:78px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">handlingar underl�ttas, </p> <p style="position:absolute;top:100px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">2. uppr�tta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft22">av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet �r <br/>organiserat, dels en systematisk arkivf�rteckning, </p> <p style="position:absolute;top:164px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">3. skydda arkivet mot f�rst�relse, skada, tillgrepp och obeh�rig �t�</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">komst, </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft20">15, </p> <p style="position:absolute;top:208px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">4. avgr�nsa arkivet genom att fastst�lla vilka handlingar som skall vara </p> <p style="position:absolute;top:229px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">arkivhandlingar, och </p> <p style="position:absolute;top:251px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">5. verkst�lla f�reskriven gallring i arkiv et. </p> <p style="position:absolute;top:297px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">Arkivmyndigheterna och deras uppgifter </p> <p style="position:absolute;top:326px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">7 � F�r tillsynen av att myndigheterna fullg�r si na skyldigheter enligt </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">3-6 �� skall det finnas arkivmyndigheter s�v�l inom den statliga som den </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">kommunala f�rvaltningen. </p> <p style="position:absolute;top:391px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft20">Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn �ver riksdagens myndig�</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">heter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli eller utrikesrepre-</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">sentationen. </p> <p style="position:absolute;top:478px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">8 � Regeringen best�mmer vilka arkivmyndigheter som skall finnas f�r </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">tillsynen �ver de statliga myndigheterna. Tillsynen �ver att s�dana organ </p> <p style="position:absolute;top:521px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft23">som avses i 2 � fullg�r sina skyldigheter enligt 3-6 �� ankommer p� de <br/>statliga arkivmyndigheterna. </p> <p style="position:absolute;top:565px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">Kommunstyrelsen �r arkivmyndighet i kommunen och f�rvaltningsut�</p> <p style="position:absolute;top:587px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">skottet i landstingskommunen, om inte kommunfullm�ktige eller lands�</p> <p style="position:absolute;top:609px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">tinget har u tsett n�gon annan n�mnd eller styrelse till arkivmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:652px;left:54px;white-space:nowrap" class="ft20">9 � En arkivmyndighet har r�tt att �verta arkivmaterial fr�n en myndig�</p> <p style="position:absolute;top:674px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft22">het som st�r under dess tillsyn. �vertagande kan ske b�de efter �verens�<br/>kommelse och p� grund av ett ensidigt beslut fr�n arkivmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:718px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft20">En ark ivmyndighet �vertar ocks� arkivmaterial i s�dana fall som be�</p> <p style="position:absolute;top:740px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">skrivs i 1 1 och 14 ��. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r en arkivmyndighet har �vertagit arkivmaterial fr�n en annan myn�</p> <p style="position:absolute;top:783px;left:55px;white-space:nowrap" class="ft20">dighet �verg�r hela an svaret f�r det materialet till arkivmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">Gallring </p> <p style="position:absolute;top:872px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">10 � Allm�nna handlingar f�r gallras. </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utg�r en del av kulturar�</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft20">vet och att det arkivmaterial som �terst�r skall kunna tillgodose de �nda�</p> <p style="position:absolute;top:938px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">m�l som anges i 3 � tredje stycket. </p> <p style="position:absolute;top:959px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns avvikande best�mmelser om gallring av vissa allm�nna </p> <p style="position:absolute;top:980px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft20">ij,- handlingar i ann an lag eller i f�rordning g�ller dessa best�mmelser, dock </p> <p style="position:absolute;top:1002px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">med undantag f�r best�mmelserna i 12 � datalagen (1973 :289). </p> <p style="position:absolute;top:1050px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">S�rskilt om statliga arkiv </p> <p style="position:absolute;top:1078px;left:56px;white-space:nowrap" class="ft20">11 � Om en stat lig myndighet har upph�rt och dess verksamhet inte har </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">f�rts �ver till en a nnan statlig myndighet, skall myndighetens arkiv �ver- </p> <p style="position:absolute;top:1100px;left:733px;white-space:nowrap" class="ft20">1467 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:846px;height:1262px;"> <img width="846" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:57px;left:787px;white-space:nowrap" class="ft30"><i>i </i></p> <p style="position:absolute;top:66px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft31">SFS 1990:782 </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft31">l�mnas till en arkivmyndighet inom tre m�nader, s�vida inte regerin </p> <p style="position:absolute;top:88px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">eller den myndighet som regeringen best�mmer f�reskriver n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:122px;left:795px;white-space:nowrap" class="ft32">J' </p> <p style="position:absolute;top:131px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">12 � Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 9, 10 och 11 �� f�ren </p> <p style="position:absolute;top:151px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">statlig myndighet avh�nda sig allm�nna handlingar endast genom s�dant </p> <p style="position:absolute;top:171px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">�terl�mnande eller �verl�mnande som sker med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:276px;white-space:nowrap" class="ft31">1. lag eller f�reskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet </p> <p style="position:absolute;top:215px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">som regeringen bes t�mmer, eller </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft35">2. s�rskilt beslut av regeringen. <br/>F�rsta stycket g�ller inte handlingar som en myndighet har f�tt som l�n. </p> <p style="position:absolute;top:302px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft36">13 � Statliga arkivmyndigheter f�r ta emot arkivmaterial ocks� fr�n <br/>enskilda. </p> <p style="position:absolute;top:380px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft33"><b>S�rskilt om kommunala arkiv </b></p> <p style="position:absolute;top:411px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">14 � Om en kommunal myndighet har upph�rt och dess verksamhet inte </p> <p style="position:absolute;top:432px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">har f�rts �ver till en annan kommunal myndighet, skall myndighetens </p> <p style="position:absolute;top:453px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft31">arkiv �verl�mnas till arkivmyndigheten inom tre m�nader, s�vida inte </p> <p style="position:absolute;top:475px;left:259px;white-space:nowrap" class="ft31">kommunfullm�ktige eller landstinget har beslutat n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:258px;white-space:nowrap" class="ft37">15 � Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 9, 10 och 14 �� f�r en <br/>kommunal myndighet avh�nda sig allm�nna handlingar endast genom </p> <p style="position:absolute;top:561px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">s�dant �terl�mnande eller �verl�mnande som sker med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:582px;left:274px;white-space:nowrap" class="ft35">1. lag, eller <br/>2. s�rskilt beslut av kommunfullm�ktige eller landstinget. <br/>F�rsta stycket g�ller inte handlingar som en myndighet har f�tt som l�n. </p> <p style="position:absolute;top:669px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft37">16 � Kommunfullm�ktige eller landstinget f�r meddela f�reskrifter om <br/>arkivv�rden inom kommunen, i den utstr�ckning n�got annat inte �r <br/>s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft37">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1991. <br/>2. Arkivbeskrivningar skall vara uppr�ttade senast vid utg�ngen av �r </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">1995. </p> <p style="position:absolute;top:820px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft31">F�r kommunala myndigheter g�ller vidare att arkivf�rteckningar skall </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft37">vara uppr�ttade senast vid utg�ngen av �r 1995. Detsamma g�ller statliga <br/>myndigheter som har medgivits undantag fr�n skyldigheten enligt �ldre <br/>best�mmelser att uppr�tta arkivf�rteckning. </p> <p style="position:absolute;top:907px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft31">3. Om det f�religger s�rskilda sk�l f�r regeringen medge l�ngre anst�nd </p> <p style="position:absolute;top:929px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft37">med uppr�ttande av arkivbeskrivning och arkivf�rteckning �n som anges i <br/>2 ovan, dock l�ngst till utg�ngen av �r 2000. </p> <p style="position:absolute;top:972px;left:273px;white-space:nowrap" class="ft31">4. S�kerhetspolisen skall tills vidare inte st� under tillsyn av n�gon </p> <p style="position:absolute;top:993px;left:256px;white-space:nowrap" class="ft31">arkivmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:257px;white-space:nowrap" class="ft31">INGVAR CARLSSON </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft31">BENGT G�RANSSON </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft31">1468 </p> <p style="position:absolute;top:1121px;left:537px;white-space:nowrap" class="ft31">(Utbildningsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft34">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1990:782 Arkivlag;

Utkom fr�n trycket

den 3 juli 1990

utr�rdad den 7 juni 1990.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs f�ljande.

Lagens till�mpningsomr�de

1 � 1 denn a lag ges best�mmelser om myndigheternas och vissa andra
organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Best�mmelserna i 3 6 och 10 � � skall till�mpas ocks� p� statliga, kom �

munala och kyrkokommunala beslutande f�rsamlingar.

2 � Vad som enligt den na lag g�ller f�r statliga myndigheters arkiv skall

g�lla �ven f�r ark iv hos

1. kyrkokommunala myndigheter,

2. s�dana organ som avses i 1 kap. 8 � andra stycket sekretesslagen

(1980:100) till den del arkivet h�rr�r fr�n den verksamhet som avses i

bilagan till sekretesslagen, och

3. allm�nna f�rs�kringskassor.

Arkivbildningen och dess syften

3 � En myndi ghets arkiv bildas av de allm�nna handlingarna fr�n myn�

dighetens verksamhet och s�dana handlingar som avses i 2 kap. 9 � tryck�
frihetsf�rordningen och som myndigheten beslutar skall tas om hand f�r

arkivering. Upptagningar f�r automatisk databehandling som �r tillg�ngli�
ga f�r flera myndigheter, s� att de d�r utg�r allm�nna handlingar, skall
dock bilda arkiv endast hos en av dessa myndigheter, i f�rsta hand den

myndighet som svarar f�r huvuddelen av upptagningen.

Myndigheternas arkiv �r en del av det nationella kulturarvet.
Myndighetemas arkiv skall bevaras, h�llas ordnade och v�rdas s� att de

tillgodoser

1. r�tten att ta del av allm�nna handlingar,
2. behovet av information f�r r�ttskipningen och f�rvaltningen, och
3. forskningens behov.

Arkivv�rden
4 � Varje myndighet skall svara f�r v�rden av sitt arkiv, om inte en
arkivmyndighet med st�d av 9 � har �vertagit detta ansvar.

5 � Som grund f�r arkivv�rden skall myndigheterna

1. vid registreringen av allm�nna handlingar ta vederb�rlig h�nsyn till

dess betydelse f�r en �ndam�lsenlig arkivv�rd, och

2. vid framst�llningen av handlingar anv �nda materiel och metoder som

�r l�mpliga med h�nsyn till behovet av arkivbest�ndighet.

1466

' Prop. 1989/90; 72. KrU29, rskr. 307.

tu

background image

6 � I arkivv�rden ing�r att myndigheten skall

SFS 1990:782

1. organisera arkivet p� ett s�dant s�tt att r�tten att ta del av allm�nna

handlingar underl�ttas,

2. uppr�tta dels en arkivbeskrivning som ger information om vilka slag

av handlingar som kan finnas i myndighetens arkiv och hur arkivet �r
organiserat, dels en systematisk arkivf�rteckning,

3. skydda arkivet mot f�rst�relse, skada, tillgrepp och obeh�rig �t�

komst,

15,

4. avgr�nsa arkivet genom att fastst�lla vilka handlingar som skall vara

arkivhandlingar, och

5. verkst�lla f�reskriven gallring i arkiv et.

Arkivmyndigheterna och deras uppgifter

7 � F�r tillsynen av att myndigheterna fullg�r si na skyldigheter enligt

3-6 �� skall det finnas arkivmyndigheter s�v�l inom den statliga som den

kommunala f�rvaltningen.

Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn �ver riksdagens myndig�

heter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli eller utrikesrepre-

sentationen.

8 � Regeringen best�mmer vilka arkivmyndigheter som skall finnas f�r

tillsynen �ver de statliga myndigheterna. Tillsynen �ver att s�dana organ

som avses i 2 � fullg�r sina skyldigheter enligt 3-6 �� ankommer p� de
statliga arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen �r arkivmyndighet i kommunen och f�rvaltningsut�

skottet i landstingskommunen, om inte kommunfullm�ktige eller lands�

tinget har u tsett n�gon annan n�mnd eller styrelse till arkivmyndighet.

9 � En arkivmyndighet har r�tt att �verta arkivmaterial fr�n en myndig�

het som st�r under dess tillsyn. �vertagande kan ske b�de efter �verens�
kommelse och p� grund av ett ensidigt beslut fr�n arkivmyndigheten.

En ark ivmyndighet �vertar ocks� arkivmaterial i s�dana fall som be�

skrivs i 1 1 och 14 ��.

N�r en arkivmyndighet har �vertagit arkivmaterial fr�n en annan myn�

dighet �verg�r hela an svaret f�r det materialet till arkivmyndigheten.

Gallring

10 � Allm�nna handlingar f�r gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utg�r en del av kulturar�

vet och att det arkivmaterial som �terst�r skall kunna tillgodose de �nda�

m�l som anges i 3 � tredje stycket.

Om det finns avvikande best�mmelser om gallring av vissa allm�nna

ij,- handlingar i ann an lag eller i f�rordning g�ller dessa best�mmelser, dock

med undantag f�r best�mmelserna i 12 � datalagen (1973 :289).

S�rskilt om statliga arkiv

11 � Om en stat lig myndighet har upph�rt och dess verksamhet inte har

f�rts �ver till en a nnan statlig myndighet, skall myndighetens arkiv �ver-

1467

background image

i

SFS 1990:782

l�mnas till en arkivmyndighet inom tre m�nader, s�vida inte regerin

eller den myndighet som regeringen best�mmer f�reskriver n�got annat.

J'

12 � Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 9, 10 och 11 �� f�ren

statlig myndighet avh�nda sig allm�nna handlingar endast genom s�dant

�terl�mnande eller �verl�mnande som sker med st�d av

1. lag eller f�reskrift som meddelas av regeringen eller den myndighet

som regeringen bes t�mmer, eller

2. s�rskilt beslut av regeringen.
F�rsta stycket g�ller inte handlingar som en myndighet har f�tt som l�n.

13 � Statliga arkivmyndigheter f�r ta emot arkivmaterial ocks� fr�n
enskilda.

S�rskilt om kommunala arkiv

14 � Om en kommunal myndighet har upph�rt och dess verksamhet inte

har f�rts �ver till en annan kommunal myndighet, skall myndighetens

arkiv �verl�mnas till arkivmyndigheten inom tre m�nader, s�vida inte

kommunfullm�ktige eller landstinget har beslutat n�got annat.

15 � Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 9, 10 och 14 �� f�r en
kommunal myndighet avh�nda sig allm�nna handlingar endast genom

s�dant �terl�mnande eller �verl�mnande som sker med st�d av

1. lag, eller
2. s�rskilt beslut av kommunfullm�ktige eller landstinget.
F�rsta stycket g�ller inte handlingar som en myndighet har f�tt som l�n.

16 � Kommunfullm�ktige eller landstinget f�r meddela f�reskrifter om
arkivv�rden inom kommunen, i den utstr�ckning n�got annat inte �r
s�rskilt f�reskrivet.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 1991.
2. Arkivbeskrivningar skall vara uppr�ttade senast vid utg�ngen av �r

1995.

F�r kommunala myndigheter g�ller vidare att arkivf�rteckningar skall

vara uppr�ttade senast vid utg�ngen av �r 1995. Detsamma g�ller statliga
myndigheter som har medgivits undantag fr�n skyldigheten enligt �ldre
best�mmelser att uppr�tta arkivf�rteckning.

3. Om det f�religger s�rskilda sk�l f�r regeringen medge l�ngre anst�nd

med uppr�ttande av arkivbeskrivning och arkivf�rteckning �n som anges i
2 ovan, dock l�ngst till utg�ngen av �r 2000.

4. S�kerhetspolisen skall tills vidare inte st� under tillsyn av n�gon

arkivmyndighet.

P� regeringens v�gnar

INGVAR CARLSSON

BENGT G�RANSSON

1468

(Utbildningsdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.