SFS 1993:1296 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

SFS 1993_1296 Lag om ändring i arkivlagen (1990_782)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3261

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 2 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om arkivlagen (1990:782)
dels att 8 och 1 4 - 16 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a § Vad som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters
arkiv skall gälla även för arkiv hos sådana juridiska personer som avses i 1
kap. 9 § sekretesslagen (1980:100).

8 § Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som skall finnas för
tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ
som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3 - 6 §§ ankommer på de
statliga arkivmyndigheterna.

1

Prop . 1993/94:48, bet. 1993/94: KU 13, rskr. 1993/94:46.

SFS 1993:1296
Utkom från trycket

den 10 december 1993

background image

3262

SFS 1993:1296

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrel-

sen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten skall se till att sådana juridiska

personer som avses i 1 kap. 9§ sekretesslagen (1980:100) fullgör sina
skyldigheter enligt 3 — 6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller flera
landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av
arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna
eller landstingen kommer överens om.

14 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte
har förts över till en annan kommunal myndighet, skall myndighetens
arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte
kommunfullmäktige eller landstingfullmäktige har beslutat något annat.

15 § Utöver vad som följer av bestämmelserna i 9, 10 och 14 §§ får en

kommunal myndighet avhända sig allmänna handlingar endast genom
sådant återlämnande eller överlämnande som sker med stöd av

1. lag, eller

2. särskilt beslut av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige.
Första stycket gäller inte handlingar som en myndighet har fått som lån.

16 § Kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige får meddela före-

skrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat
inte är särskilt föreskrivet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

2. I fråga om sådana aktiebolag i vilka kommuner eller landsting själva

eller gemensamt innehar mindre än två tredjedelar av aktierna eller mind-
re än två tredjedelar av de med aktierna förenade rösterna och sådana
ekonomiska föreningar i vilka det också finns andra medlemmar än kom-

muner eller landsting skall de nya föreskrifterna i 2 a § dock träda i kraft
den 1 januari 1998.

3. I fråga om sådana juridiska personer som avses i 2 a § skall arkivbe-

skrivningar och arkivförteckningar vara upprättade senast vid utgången av
år 1998. För sådana juridiska personer som avses i punkten 2 gäller dock
att arkivbeskrivningar och arkivförteckningar skall vara upprättade senast
vid utgången av år 2001.

På regeringens vägnar

BIRGIT FRIGGEBO

Marianne Eliason
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.