SFS 1994:1385 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

SFS 1994_1385 Lag om ändring i arkivlagen (1990_782)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2888

SFS 1994:1385
Utkom från trycket
den 6 december 1994

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 7 och 11 §§ arkivlagen

(1990:782) skall ha följande lydelse.

1 § I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra

organs arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Bestämmelserna i 3 —6 och 10 §§ skall tillämpas också på statliga, kom-

munala och kyrkokommunala beslutande församlingar.

Bestämmelserna i 3 —6 samt 9 och 10 §§ skall i tillämpliga delar gälla

också sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med
stöd av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till
andra organ än myndigheter för förvaring.

2 § Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall

gälla även för arkiv hos

1. kyrkokommunala myndigheter,

2. sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket första meningen

sekretesslagen (1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet
som avses i bilagan till sekretesslagen, och

3. allmänna försäkringskassor.

7 § För tillsynen av att myndigheterna och sådana enskilda organ som
avses i 1 § tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt 3 —6 §§ skall det
finnas arkivmyndigheter såväl inom den statliga som den kommunala
förvaltningen.

1

Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95: KU4, rskr. 1994/95:10.

background image

2889

SFS 1994:1385

Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn över riksdagens myndig-

heter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli eller utrikesrepre-
sentationen.

11 § Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet inte har

förts över till en annan statlig myndighet, skall myndighetens arkiv över-
lämnas till en arkivmyndighet inom tre månader, såvida inte regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra

organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om förvaring av
statliga myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Marianne Eliason
(Kulturdepartementet)

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.