SFS 1994:1386 Lag om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)

SFS 1994_1386 Lag om ändring i lagen (1993_1296) om ändring i arkivlagen (1990_782)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

2889

SFS 1994:1386
Utkom från trycket
den 6 december 1994

Lag
om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen
(1990:782);

utfärdad den 24 november 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 14 §§ arkivlagen (1990:782)

i paragrafernas lydelse enligt lagen (1993:1296) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

8 § Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som skall finnas för
tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ
som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3 — 6 §§ skall skötas av de
statliga arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrel-

sen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten skall se till att sådana juridiska

personer som avses i 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) fullgör sina
skyldigheter enligt 3 — 6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller flera
landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av
arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna
eller landstingen kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket

fullgör sina skyldigheter enligt 3 — 6 §§ skall skötas av de statliga arkivmyn-
digheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de

1

Prop. 1993/94:113, bet. 1994/95: KU4, rskr. 1994/95:10.

background image

2890

SFS 1994:1386

kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

14 § Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte

har forts över till en annan kommunal myndighet, skall myndighetens
arkiv överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader såvida inte
kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige har beslutat något annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra

organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om förvaring av
kommunala myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTRÖM

Marianne Eliason
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.