SFS 2009:445 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

090445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 2 a och 8 §§ arkivlagen

(1990:782) ska ha följande lydelse.

2 §

2

Det som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv ska

gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 2 kap. 4 § första meningen
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till den del arkivet härrör från
den verksamhet som avses i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen.

2 a §

3

Det som enligt denna lag gäller för kommunala myndigheters arkiv

ska gälla även för arkiv hos sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

8 §

4

Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som ska finnas för till-

synen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som
avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av de statliga
arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstings-

styrelsen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller lands-
tingsfullmäktige har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyn-
dighet.

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska perso-

ner som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) full-
gör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller
flera landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften
av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna
eller landstingen kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket 1

fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av de statliga arkivmyn-
digheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de
kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

De statliga arkivmyndigheterna ska också sköta tillsynen över att Svenska

kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2004:787.

3 Senaste lydelse 1993:1296.

4 Senaste lydelse 1999:305.

SFS 2009:445

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:445

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess or-
ganisatoriska delar för förvaring, m.m.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.