SFS 2019:866 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Arkivlag (1990:782) / SFS 2019:866 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)
SFS2019-866.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:BUELMV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:GWTPEL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:ZKUYLZ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft26{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft27{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:246px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i arkivlagen (1990:782) </b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 november 2019 </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 1416 �� arkivlagen (1990:782) <br/>ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>8 �</b>2 Regeringen best�mmer vilken arkivmyndighet som ska finnas f�r till-<br/>synen �ver de statliga myndigheterna. Tillsynen �ver att s�dana organ som <br/>avses i 2 � fullg�r sina skyldigheter enligt 36 �� ska sk�tas av den statliga <br/>arkivmyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:488px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Kommunstyrelsen �r arkivmyndighet i kommunen och regionstyrelsen i </p> <p style="position:absolute;top:508px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">regionen, om inte kommunfullm�ktige eller regionfullm�ktige har utsett <br/>n�gon annan n�mnd eller styrelse till arkivmyndighet. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att s�dana juridiska </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">personer som avses i 2 kap. 3 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) <br/>fullg�r sina skyldigheter enligt 36 �� denna lag. I de fall flera kommuner <br/>eller flera regioner best�mmer tillsammans i ett s�dant f�retag fullg�rs upp-<br/>giften av arkivmyndigheten i den kommun eller region som kommunerna <br/>eller regionerna kommer �verens om. </p> <p style="position:absolute;top:672px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Tillsynen �ver att s�dana enskilda organ som avses i 1 � tredje stycket 1 </p> <p style="position:absolute;top:692px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">fullg�r sina skyldigheter enligt 36 �� ska sk�tas av den statliga arkiv-<br/>myndigheten i de fall det enskilda organet f�rvarar ett statligt arkiv och av <br/>de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet f�rvarar ett <br/>kommunalt arkiv. </p> <p style="position:absolute;top:774px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Den statliga arkivmyndigheten ska ocks� sk�ta tillsynen �ver att Svenska </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">kyrkan och dess organisatoriska delar fullg�r sina skyldigheter enligt 36 �� <br/>avseende handlingar som f�rvaras med st�d av lagen (1999:288) om �ver-<br/>l�mnande av allm�nna handlingar till Svenska kyrkan eller n�gon av dess <br/>organisatoriska delar f�r f�rvaring, m.m. </p> <p style="position:absolute;top:896px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>14 �</b>3 Om en kommunal myndighet har upph�rt och dess verksamhet inte <br/>har f�rts �ver till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv <br/>�verl�mnas till arkivmyndigheten inom tre m�nader s�vida inte kommun-<br/>fullm�ktige eller regionfullm�ktige har beslutat n�got annat. </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">I lagen (2015:602) om �verl�mnande av allm�nna handlingar f�r f�rvaring </p> <p style="position:absolute;top:999px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">finns best�mmelser om f�rvaring av kommunala myndigheters arkiv hos <br/>enskilda organ i vissa fall. </p> <p style="position:absolute;top:1101px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. </p> <p style="position:absolute;top:1113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2010:1999. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2015:604. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:688px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2019:866</b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:674px;white-space:nowrap" class="ft110">3 december 2019</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS </b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:709px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>2019:866</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>15 �</b>4 Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 9, 10 och 14 �� f�r en <br/>kommunal myndighet avh�nda sig allm�nna handlingar endast genom s�dant <br/>�terl�mnande eller �verl�mnande som sker med st�d av </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft27">1. lag, eller<br/>2. s�rskilt beslut av kommunfullm�ktige eller regionfullm�ktige.<br/>F�rsta stycket g�ller inte handlingar som en myndighet har f�tt som l�n.</p> <p style="position:absolute;top:194px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>16 �</b>5 Kommunfullm�ktige eller regionfullm�ktige f�r meddela f�re-<br/>skrifter om arkivv�rden inom kommunen, i den utstr�ckning n�got annat inte <br/>�r s�rskilt f�reskrivet. </p> <p style="position:absolute;top:277px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020. </p> <p style="position:absolute;top:318px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:359px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">AMANDA LIND </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft27">Helena Swenz�n <br/>(Kulturdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1130px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">4 Senaste lydelse 1993:1296. </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft25">5 Senaste lydelse 1993:1296. </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag

om �ndring i arkivlagen (1990:782)

Utf�rdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 8 och 1416 �� arkivlagen (1990:782)
ska ha f�ljande lydelse.

8 �2 Regeringen best�mmer vilken arkivmyndighet som ska finnas f�r till-
synen �ver de statliga myndigheterna. Tillsynen �ver att s�dana organ som
avses i 2 � fullg�r sina skyldigheter enligt 36 �� ska sk�tas av den statliga
arkivmyndigheten.

Kommunstyrelsen �r arkivmyndighet i kommunen och regionstyrelsen i

regionen, om inte kommunfullm�ktige eller regionfullm�ktige har utsett
n�gon annan n�mnd eller styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att s�dana juridiska

personer som avses i 2 kap. 3 � offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
fullg�r sina skyldigheter enligt 36 �� denna lag. I de fall flera kommuner
eller flera regioner best�mmer tillsammans i ett s�dant f�retag fullg�rs upp-
giften av arkivmyndigheten i den kommun eller region som kommunerna
eller regionerna kommer �verens om.

Tillsynen �ver att s�dana enskilda organ som avses i 1 � tredje stycket 1

fullg�r sina skyldigheter enligt 36 �� ska sk�tas av den statliga arkiv-
myndigheten i de fall det enskilda organet f�rvarar ett statligt arkiv och av
de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet f�rvarar ett
kommunalt arkiv.

Den statliga arkivmyndigheten ska ocks� sk�ta tillsynen �ver att Svenska

kyrkan och dess organisatoriska delar fullg�r sina skyldigheter enligt 36 ��
avseende handlingar som f�rvaras med st�d av lagen (1999:288) om �ver-
l�mnande av allm�nna handlingar till Svenska kyrkan eller n�gon av dess
organisatoriska delar f�r f�rvaring, m.m.

14 �3 Om en kommunal myndighet har upph�rt och dess verksamhet inte
har f�rts �ver till en annan kommunal myndighet, ska myndighetens arkiv
�verl�mnas till arkivmyndigheten inom tre m�nader s�vida inte kommun-
fullm�ktige eller regionfullm�ktige har beslutat n�got annat.

I lagen (2015:602) om �verl�mnande av allm�nna handlingar f�r f�rvaring

finns best�mmelser om f�rvaring av kommunala myndigheters arkiv hos
enskilda organ i vissa fall.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2010:1999.

3 Senaste lydelse 2015:604.

SFS

2019:866

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:866

15 �4 Ut�ver vad som f�ljer av best�mmelserna i 9, 10 och 14 �� f�r en
kommunal myndighet avh�nda sig allm�nna handlingar endast genom s�dant
�terl�mnande eller �verl�mnande som sker med st�d av

1. lag, eller
2. s�rskilt beslut av kommunfullm�ktige eller regionfullm�ktige.
F�rsta stycket g�ller inte handlingar som en myndighet har f�tt som l�n.

16 �5 Kommunfullm�ktige eller regionfullm�ktige f�r meddela f�re-
skrifter om arkivv�rden inom kommunen, i den utstr�ckning n�got annat inte
�r s�rskilt f�reskrivet.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2020.

P� regeringens v�gnar

AMANDA LIND

Helena Swenz�n
(Kulturdepartementet)

4 Senaste lydelse 1993:1296.

5 Senaste lydelse 1993:1296.

;
Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.