SFS 1999:305 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Arkivlag (1990:782) / SFS 1999:305 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)
990305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 4 maj 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 2, 7, 8 och 11 §§ i arkivlagen

(1990:782) skall ha följande lydelse.

1 §

2

I denna lag ges bestämmelser om myndigheternas och vissa andra or-

gans arkiv samt om arkivmyndigheterna.

Bestämmelserna i 3�6 och 10 §§ skall tillämpas också på statliga och

kommunala beslutande församlingar.

Bestämmelserna i 3�6 samt 9 och 10 §§ skall i tillämpliga delar gälla

också

1. sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd

av lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring, och

2. Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid förvaring av all-

männa handlingar med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av all-
männa handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska
delar för förvaring, m.m.

2 §

3

Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall

gälla även för arkiv hos

1. sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket första meningen se-

kretesslagen (1980:100) till den del arkivet härrör från den verksamhet som
avses i bilagan till sekretesslagen, och

2. allmänna försäkringskassor.

7 §

4

För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som avses i 1 §

tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ skall det finnas arkiv-
myndigheter såväl inom den statliga som den kommunala förvaltningen.

Arkivmyndigheterna skall dock inte ha tillsyn över riksdagens myndig-

heter, regeringen, myndigheter inom regeringens kansli eller utrikesrepre-
sentationen.

1

Prop. 1998/99:38, bet. 1998/99:KU18, rskr. 1998/99:176.

2

Senaste lydelse 1994:1385.

3

Senaste lydelse 1994:1385.

4

Senaste lydelse 1994:1385.

SFS 1999:305

Utkom från trycket
den 4 juni 1999

background image

2

SFS 1999:305

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

8 §

5

Regeringen bestämmer vilka arkivmyndigheter som skall finnas för

tillsynen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ
som avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ skall skötas av de stat-
liga arkivmyndigheterna.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrel-

sen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten skall se till att sådana juridiska perso-

ner som avses i 1 kap. 9 § sekretesslagen (1980:100) fullgör sina skyldighe-
ter enligt 3�6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller flera landsting be-
stämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften av arkivmyndig-
heten i den kommun eller det landsting som kommunerna eller landstingen
kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket 1

fullgör sina skyldigheter enligt 3�6 §§ skall skötas av de statliga arkiv-
myndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av
de kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

De statliga arkivmyndigheterna skall också sköta tillsynen över att

Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter en-
ligt 3�6 §§ avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288)
om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av
dess organisatoriska delar för förvaring, m.m.

11 §

6

Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet inte har

förts över till en annan statlig myndighet, skall myndighetens arkiv över-
lämnas till en arkivmyndighet inom tre månader, såvida inte regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra

organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om förvaring av stat-
liga myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall. Bestämmelser om
förvaring av allmänna handlingar finns också i lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess or-
ganisatoriska delar för förvaring, m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)

5

Senaste lydelse 1994:1386.

6

Senaste lydelse 1994:1385.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.