SFS 1998:774 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

980774.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om arkivlagen (1990:782)

dels att 10 § skall ha följande lydelse,
dels att punkt 4 i övergångsbestämmelserna skall upphöra att gälla.

10 § Allmänna handlingar får gallras.

Vid gallring skall dock alltid beaktas att arkiven utgör en del av kultur-

arvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose de ända-
mål som anges i 3 § tredje stycket.

Om det finns avvikande bestämmelser om gallring av vissa allmänna

handlingar i annan lag eller i förordning gäller dessa bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 10 § den 24 oktober 1998 och i

övrigt den dag regeringen bestämmer.

2. Om datalagen (1973:289) även efter den 24 oktober 1998 skall tilläm-

pas på viss behandling av personuppgifter gäller dock 10 § i dess äldre
lydelse för sådan behandling.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1

Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276.

Svensk författningssamling

SFS 1998:774
Utkom från trycket
den 7 juli 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.