SFS 2004:787 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

040787.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § arkivlagen (1990:782) skall ha

följande lydelse.

2 §

2

Vad som enligt denna lag gäller för statliga myndigheters arkiv skall

gälla även för arkiv hos sådana organ som avses i 1 kap. 8 § andra stycket
första meningen sekretesslagen (1980:100) till den del arkivet härrör från
den verksamhet som avses i bilagan till sekretesslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 1999:305.

SFS 2004:787

Utkom från trycket
den 9 november 2004

4 SFS 2004:761–819

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.