SFS 2010:1999 Lag om ändring i arkivlagen (1990:782)

101999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i arkivlagen (1990:782);

utfärdad den 16 december 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7, 8, 11 och 13 §§ arkivlagen

(1990:782) ska ha följande lydelse.

7 §

2

För tillsynen av att myndigheterna och sådana organ som avses i 1 §

tredje stycket fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska det finnas arkiv-
myndigheter inom den statliga och den kommunala förvaltningen.

Arkivmyndigheterna ska dock inte ha tillsyn över riksdagens myndighe-

ter, regeringen, myndigheter inom Regeringskansliet eller utrikesrepresenta-
tionen.

8 §

3

Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för till-

synen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som
avses i 2 § fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den statliga
arkivmyndigheten.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen och landstingsstyrel-

sen i landstinget, om inte kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
har utsett någon annan nämnd eller styrelse till arkivmyndighet.

Den kommunala arkivmyndigheten ska se till att sådana juridiska perso-

ner som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) full-
gör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ denna lag. I de fall flera kommuner eller
flera landsting bestämmer tillsammans i ett sådant företag fullgörs uppgiften
av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som kommunerna el-
ler landstingen kommer överens om.

Tillsynen över att sådana enskilda organ som avses i 1 § tredje stycket 1

fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ ska skötas av den statliga arkivmyn-
digheten i de fall det enskilda organet förvarar ett statligt arkiv och av de
kommunala arkivmyndigheterna i de fall det enskilda organet förvarar ett
kommunalt arkiv.

Den statliga arkivmyndigheten ska också sköta tillsynen över att Svenska

kyrkan och dess organisatoriska delar fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§
avseende handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess or-
ganisatoriska delar för förvaring, m.m.

1 Prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113.

2 Senaste lydelse 1999:305.

3 Senaste lydelse 2009:445.

SFS 2010:1999

Utkom från trycket
den 30 december 2010

background image

2

SFS 2010:1999

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

11 §

4

Om en statlig myndighet har upphört och dess verksamhet inte har

förts över till en annan statlig myndighet, ska myndighetens arkiv överläm-
nas till den statliga arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte reger-
ingen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreskriver något
annat.

I lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra

organ än myndigheter för förvaring finns bestämmelser om förvaring av stat-
liga myndigheters arkiv hos enskilda organ i vissa fall. Bestämmelser om
förvaring av allmänna handlingar finns också i lagen (1999:288) om över-
lämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess
organisatoriska delar för förvaring, m.m.

13 §

Den statliga arkivmyndigheten får ta emot arkivmaterial också från

enskilda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

4 Senaste lydelse 1999:305.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.