SFS 2012:912 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Bibliotekslag (2013:801) / SFS 2012:912 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)
120912.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bibliotekslagen (1996:1596);

utfärdad den 13 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § bibliotekslagen (1996:1596)2

ska ha följande lydelse.

7 §

Kommunerna ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.

Landstingen ansvarar för länsbiblioteken.
Staten ansvarar för högskolebibliotek och för lånecentralerna samt för

sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankommer
på staten.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.

2 Lagen omtryckt 1998:1249.

SFS 2012:912

Utkom från trycket
den 21 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.