SFS 2013:801 Bibliotekslag

130801.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Bibliotekslag;

utfärdad den 31 oktober 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 §

I denna lag finns bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. Det

allmänna biblioteksväsendet består av all offentligt finansierad biblioteks-
verksamhet och utgörs av:

1. folkbibliotek,
2. skolbibliotek,
3. regional biblioteksverksamhet,
4. högskolebibliotek,
5. lånecentraler, och
6. övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet.

Ändamål

2 §

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demo-

kratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och
fri åsiktsbildning.

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställ-

ning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt
kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för
alla.

Ansvarsfördelning

3 §

Bibliotekshuvudmän är kommunerna, landstingen, staten och, i fråga

om vissa skolor, enskilda.

1. För folkbibliotek ansvarar kommunerna.
2. För skolbibliotek ansvarar kommuner, landsting, staten eller enskilda

huvudmän i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. skollagen (2010:800).

3. För regional biblioteksverksamhet ansvarar landstingen och de kommu-

ner som inte ingår i ett landsting.

4. För högskolebibliotek vid universitet och högskolor som omfattas av

högskolelagen (1992:1434) ansvarar staten.

5. För lånecentraler ansvarar staten.

1 Prop. 2012/13:147, bet. 2013/14:KrU2, rskr. 2013/14:26.

SFS 2013:801

Utkom från trycket
den 12 november 2013

background image

2

SFS 2013:801

6. För övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet ansvarar den som

enligt särskilda bestämmelser är huvudman för verksamheten.

Om ett kommunalt eller statligt bibliotek drivs av någon annan än huvud-

mannen ansvarar huvudmannen för att den som driver biblioteket följer be-
stämmelserna i denna lag.

Prioriterade grupper

4 §

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild upp-

märksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att ut-
ifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska
hjälpmedel för att kunna ta del av information.

5 §

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild upp-

märksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat mo-
dersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. de nationella minoritetsspråken,
2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och
3. lättläst svenska.

Folkbibliotek

6 §

Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgäng-

liga för alla och anpassade till användarnas behov.

Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet

och kvalitet.

7 §

Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur.

Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik

kan användas för kunskapsinhämtning, lärande och delaktighet i kulturlivet.

8 §

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ung-

domar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland
annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.

9 §

På folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna eller på annat sätt

få tillgång till litteratur under en viss tid oavsett publiceringsform.

Första stycket hindrar inte att folkbiblioteken tar ut
1. ersättning för kostnader för porto, fotokopiering och andra liknande

tjänster, och

2. avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som

de har lånat.

Skolbibliotek

10 §

Enligt 2 kap. 36 § skollagen (2010:800) ska eleverna i grundskolan,

grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasie-
särskolan ha tillgång till skolbibliotek.

background image

3

SFS 2013:801

Regional biblioteksverksamhet

11 §

Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting ska be-

driva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksam-
hetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i
länet.

Högskolebibliotek

12 §

Det ska finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla universitet och

högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Dessa bibliotek ska
svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning
och forskning vid universitetet eller högskolan.

Lånecentraler

13 §

För en kompletterande informations- och medieförsörjning ska det fin-

nas en eller flera lånecentraler.

Samverkan

14 §

I syfte att ge alla tillgång till landets samlade biblioteksresurser ska

bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet
samverka.

15 §

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska avgiftsfritt ställa lit-

teratur ur de egna samlingarna till varandras förfogande.

Skyldigheten att avgiftsfritt ställa litteratur till förfogande gäller inte för

folk- eller skolbibliotek.

16 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) om anknytning

till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skol-
bibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det all-
männa biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Biblioteksplaner

17 §

Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet

på biblioteksområdet.

Uppföljning

18 §

Den myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell över-

blick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.

Myndigheten ska tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna

och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats
och hur de används.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014, då bibliotekslagen (1996:1596)

ska upphöra att gälla.

background image

4

SFS 2013:801

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.