SFS 2017:768 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Bibliotekslag (2013:801) / SFS 2017:768 Lag om ändring i bibliotekslagen (2013:801)
170768.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bibliotekslagen (2013:801);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 § bibliotekslagen (2013:801) ska

ha följande lydelse.

16 §

Bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) om anknytning

till kommunens område eller dess medlemmar hindrar inte att folk- eller skol-
bibliotek avgiftsfritt ställer litteratur till förfogande för ett bibliotek i det all-
männa biblioteksväsendet som är beläget utanför kommungränsen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.

SFS 2017:768

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.