SFS 1996:1596 Bibliotekslag

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Bibliotekslag (2013:801) / SFS 1996:1596 Bibliotekslag
SFS 1996_1596 Bibliotekslag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1596
Utkom från trycket
den 30 december 1996

Bibliotekslag;

utfärdad den 20 december 1996.

Enligt riksdagens beslut föreskrivs följande.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksvä-
sendet.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upp-
lysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla med-
borgare ha tillgång till ett folkbibliotek.

Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgäng-

lig för alla medborgare.

Varje kommun skall ha folkbibliotek.

3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för
viss tid.

Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader för foto-

kopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte heller hindrar den att en
avgift tas ut i de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som
de har lånat.

4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län.

Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med kompletterande

medieförsörjning och andra regionala biblioteksuppgifter.

För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en eller

flera lånecentraler.

5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas lämpligt för-
delade skolbibliotek för att stimulera skolelevernas intresse för läsning och
litteratur samt för att tillgodose deras behov av material för utbildningen.

6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor.
Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter till utbildning och
forskning vid högskolan svara för biblioteksservice inom högskolan och i

samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice.

1

Prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrUl, rskr. 1996/97:129.

2955

1

background image

2956

SFS 1996:1596

7 § Kommunerna svarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten.

Landstingen svarar för länsbiblioteken och för biblioteken vid högskolor

med landstingskommunalt huvudmannaskap.

Staten svarar för övriga högskolebibliotek och för lånecentralerna samt

för sådan biblioteksverksamhet som enligt särskilda bestämmelser ankom-
mer på staten.

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att
erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade

till dessa gruppers behov.

9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn
och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra
medier anpassade till deras behov för att främja språkutveckling och
stimulera till läsning.

10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, forskningsbibliotek

och andra av staten finansierade bibliotek skall avgiftsfritt ställa litteratur ur
de egna samlingarna till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka
med folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att erbjuda
låntagarna en god biblioteksservice.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Marita Ulvskog

(Kulturdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.