SFS 2004:1261 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Bibliotekslag (2013:801) / SFS 2004:1261 Lag om ändring i bibliotekslagen (1996:1596)
041261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bibliotekslagen (1996:1596);

utfärdad den 9 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i bibliotekslagen (1996:1596)2

skall införas en ny paragraf, 7 a §, av följande lydelse.

7 a §

Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteks-

väsendet skall samverka.

Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

LEIF PAGROTSKY

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

1 Prop. 2004/05:1, utg.omr. 17, bet. 2004/05:KrU1, rskr. 2004/05:97.

2 Lagen omtryckt 1998:1249.

SFS 2004:1261

Utkom från trycket
den 17 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.