SFS 2008:207 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2008:207 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
080207.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 24

§ folkbokföringslagen

(1991:481) ska ha följande lydelse.

24 §

2

Ett barns födelse ska anmälas till Skatteverket om barnet föds inom

landet eller om det föds utom landet av en kvinna som är folkbokförd här.

Föds barnet på ett sjukhus eller enskilt sjukhem ska inrättningen göra an-

mälan. Om en barnmorska hjälper till vid födelsen i annat fall, ska hon göra
födelseanmälan. Anmälan ska göras så snart som möjligt.

I andra fall ska barnets vårdnadshavare göra anmälan inom en månad från

födelsen.

Anmälan enligt första stycket ska göras för en nyfödd, som efter födelsen

andats eller visat något annat livstecken, samt dödfödd som avlidit efter ut-
gången av tjugoandra havandeskapsveckan.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:58, bet. 2007/08:SkU26, rskr. 2007/08:163.

2

Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2008:207

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.