SFS 2014:305 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2014:305 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
140305.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 15 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1991:481)

dels att 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 a §, av följande lydelse.

17 §

2

Kvarskrivning får medges för högst tre år i taget.

När det inte längre finns skäl för kvarskrivning ska den upphöra.

17 a §

Polismyndigheten och socialnämnden ska på Skatteverkets begäran

lämna biträde vid utredning av frågor om kvarskrivning eller sekretessmarke-
ring i folkbokföringen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251.

2 Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2014:305

Utkom från trycket
den 27 maj 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.