SFS 1979:180

790180.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:180

Lag

Utkom från trycket

den 9 maj 1979

';2-

om ändring i folkbokföringsförordningen (1967:198);

utfärdad den 5 april 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 37, 4 4-50 och 57 §§ folkbokfö-

ringsförordningen (1967-. 198)'' ordet "länsskatterätt" i olika böjningsfor­
mer skall bytas ut mot "länsrätt" i m otsvarande form.

Denna lag träder i kr aft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

INGEMAR MUNDEBO

Jan Francke

(Budgetdepartementet)

' Prop. )978/79; 86. JuU 27. rskr 216.

^ Senaste lydelse av

37 § 19 71:310

44 § 1 971:310

45 § 1 971:310

46 § 1 971:310

47 § 1971:310

48 § 1971:310

49 § 1971:310

50 § 1971:310

438

57 §1971:310.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.