SFS 1986:1317

861317.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

v

t'

^!

SFS 1986:1317 Lag

' I

Utkom från trycket

om ändHng 1 folkbokföringslageo (1967:198);

{

den 29 december 1986

I 1

utfärdad den 16 december 1986.

fi

[[ •

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att i 3, 40 och 57 §§ folkbokförings-

lagen (1967:198)^ ordet "länsstyrelse" i olika böjningsformer skall bytas ut

^

mot "länsskattemyndighet" i m otsvarande form.

' Prop. 1986/87:47, SkU 11 , rskr. 95.

^ Senaste lydelse av

lagens rubrik 1985: 1121

40 § 1985:1121

2308

57 § 1982:1135.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den I ja nuari 1987.

SFS 1986:1317

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Arne Baekkevold

(Finansdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.