SFS 2003:657 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

030657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1991:481)

2

dels att 42 § skall upphöra att gälla,
dels att i 1 och 28 §§ ordet ”skatteförvaltningens” skall bytas ut mot

”Skatteverkets”,

dels att i 1, 10, 17, 20, 23, 24, 31 och 32 §§ ordet ”skattemyndighet” i

olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Skatteverket” i motsvarande form,

dels att i 25–27 §§ orden ”en skattemyndighet” skall bytas ut mot ”Skatte-

verket”,

dels att 34 och 37–40 §§ skall ha följande lydelse.

34 §

3 Skatteverket beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan eller

ansökan eller annars när det finns skäl till det.

37 § Vite kan av Skatteverket föreläggas den som inte följer ett föreläg-
gande enligt 31 eller 32 §.

Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att

pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

Vid prövning av en fråga om utdömande av vite får även vitets lämplighet

bedömas.

38 §

4 Skatteverkets beslut enligt denna lag överklagas, utom i de fall som

avses i andra och tredje styckena, hos den länsrätt inom vars domkrets den
person, vars folkbokföring beslutet gäller, vid tidpunkten för beslutet var el-

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av
1 § 2001:196
10 § 1995:752
17 § 1997:989
20 § 1995:375
25 § 1993:1699
26 § 1997:989
28 § 2001:196
31 § 1997:989
32 § 1995:1538
42 § 1997:989.

3 Senaste lydelse 1998:251. Ändringen innebär bl.a. att andra–fjärde styckena upp-
hävs.

4 Senaste lydelse 1997:989.

SFS 2003:657

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

2

SFS 2003:657

ler, om beslutet avser en ändrad folkbokföringsort, genom det överklagade
beslutet blivit folkbokförd.

Beslut att inte folkbokföra en person enligt en anmälan överklagas hos

den länsrätt inom vars domkrets folkbokföring skulle ha skett om anmälan
hade godtagits.

Skatteverkets övriga beslut enligt denna lag överklagas hos Länsrätten i

Stockholms län.

39 §

5 Vitesföreläggande enligt 37 § får inte överklagas.

Skatteverkets beslut om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra

i personnummer samt tilldelning av samordningsnummer får inte över-
klagas.

40 §

6 Andra beslut av Skatteverket än som anges i 39 § får överklagas av

den person vars folkbokföring beslutet gäller och av det allmänna ombudet
hos Skatteverket. Ett beslut om en persons bosättning får även överklagas av
en kommun som berörs av beslutet.

Ett överklagande av enskild om folkbokföring enligt 3–17 och 20–22 §§

skall ha kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag den kla-
gande fick del av beslutet. Beslut i annan fråga får överklagas av enskild
utan begränsning till viss tid.

Ett överklagande av det allmänna ombudet eller en kommun skall ha

kommit in till Skatteverket inom tre veckor från den dag beslutet meddela-
des.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. Om en skattemyndighet före ikraftträdandet enligt äldre föreskrifter i

23 § andra stycket har förelagt någon att inställa sig hos myndigheten, skall
efter ikraftträdandet inställelse i stället ske hos Skatteverket.

3. Om en skattemyndighet enligt äldre föreskrifter i 31 eller 32 § har före-

lagt någon att göra en anmälan eller att lämna uppgifter till myndigheten,
skall efter ikraftträdandet i stället anmälan göras eller uppgiften lämnas till
Skatteverket.

4. Föreskrifterna i 37 § andra stycket gäller inte för ansökan om utdö-

mande av vite som getts in före ikraftträdandet.

5. Äldre föreskrifter i 38 § gäller fortfarande för överklagande av beslut

som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs om Riksskattever-
ket skall då i stället gälla Skatteverket.

6. Äldre föreskrifter i 39 § första stycket gäller fortfarande för överkla-

gande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

7. Äldre föreskrifter i 40 § första stycket gäller fortfarande för överkla-

gande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Vad som där sägs
om Riksskatteverket skall då i stället gälla det allmänna ombudet hos Skatte-
verket.

5 Senaste lydelse 1997:989.

6 Senaste lydelse 1997:989.

background image

3

SFS 2003:657

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.