SFS 2005:724 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

050724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 29 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 § folkbokföringslagen (1991:481)

skall ha följande lydelse.

4 §

2

En utlänning som är skyldig att ha uppehållstillstånd skall inte folk-

bokföras om han saknar sådant tillstånd och det inte finns synnerliga skäl för
att han ändå folkbokförs.

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd,

eller uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd, enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §
utlänningslagen (2005:716) skall inte folkbokföras, om utlänningen kan an-
tas komma att vistas i landet med stöd av det beviljade tillståndet under kor-
tare tid än tre år. Detta gäller dock inte, om utlänningen fått en flykting-
förklaring enligt 4 kap. 3 § utlänningslagen eller ett resedokument enligt
4 kap. 4 § utlänningslagen eller om det i övrigt föreligger synnerliga skäl för
folkbokföring.

Denna lag träder i kraft den 31 mars 2006.

På regeringens vägnar

PÄR NUDER

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:170, bet. 2004/05:SfU17, rskr. 2005/06:1.

2 Senaste lydelse 2002:1115.

SFS 2005:724

Utkom från trycket
den 18 oktober 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.