SFS 2004:822 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Du är här: Start / Förvaltningsrätt / Folkbokföringslag (1991:481) / SFS 2004:822 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)
040822.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 25�27 §§ folkbokföringslagen

(1991:481) skall ha följande lydelse.

25 §

2

Den som flyttat skall inom en vecka anmäla flyttningen till Skatte-

verket, Försäkringskassan eller ett postbefordringsföretag som regeringen
bestämmer.

Den som ändrar postadress utan att flyttning skett skall göra anmälan en-

ligt första stycket om postadressen skall gälla för minst sex månader.

26 §

3

Den som flyttat in från utlandet skall anmäla inflyttningen till Skatte-

verket eller Försäkringskassan. Detsamma gäller den som är registrerad som
obefintlig och skall folkbokföras.

Anmälan skall även göras när ett barn skall folkbokföras här i landet en-

ligt 3 § andra stycket.

27 §

4

Den som är folkbokförd och avser att flytta till utlandet skall anmäla

detta till Skatteverket eller Försäkringskassan. Anmälan skall göras senast
en vecka före utresan och skall innehålla uppgift om utresedagen. Om ut-
resan ställs in eller skjuts upp skall detta anmälas senast den tidigare upp-
givna utresedagen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2003:657.

3 Senaste lydelse 2003:657.

4 Senaste lydelse 2003:657.

SFS 2004:822

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.