SFS 2022:1280 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

SFS2022-1280.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Utfärdad den 30 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen
(1991:481)

dels att 13 a, 21, 28, 31, 32 a, 32 b och 42 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 26 a–26 c och 30 a §§, av

följande lydelse.

13 a §2 Om en person sannolikt är felaktigt folkbokförd på en fastighet
eller lägenhet och detta leder till besvär för någon annan som är folkbokförd
på samma fastighet eller lägenhet eller som äger eller hyr fastigheten eller
lägenheten, får personen i stället folkbokföras i den kommun där han eller
hon senast var folkbokförd, till dess något annat har beslutats. Om personen
inte har varit folkbokförd i någon annan kommun, får han eller hon
folkbokföras i den aktuella kommunen.

21 §3 Den som inte anses bosatt på någon fastighet eller i någon kommun
enligt 7–13 §§ och inte ska avregistreras från folkbokföringen som utflyttad
enligt 20 §, ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen.

Den som folkbokförs med fingerade personuppgifter ska avregistreras när

det gäller de tidigare uppgifterna.

26 a § Den som enligt 26 § ska lämna en anmälan om inflyttning från
utlandet ska inställa sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll.
Detsamma gäller i fråga om en anmälan enligt samma paragraf av den som
är avregistrerad som försvunnen och ska folkbokföras.

Om det finns särskilda skäl får Skatteverket avstå från kravet på personlig

inställelse.

26 b § Vid en identitetskontroll enligt 26 a § ska den som innehar ett pass,
ett identitetskort eller annan motsvarande handling på begäran överlämna
handlingen.

Den som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige ska på begäran

överlämna sitt uppehållstillståndskort.

Första och andra styckena gäller också när den som är folkbokförd vill

ändra uppgift om sin identitet och Skatteverket enligt 23 § andra stycket har
begärt att uppgiften ska lämnas vid personlig inställelse.

1 Prop. 2021/22:217, bet. 2021/22:SkU28, rskr. 2021/22:372.
2 Senaste lydelse 2013:380.
3 Senaste lydelse 2013:380.

SFS

2022:1280

Publicerad
den

6 juli 2022

background image

SFS

2022:1280

2

26 c § Om en handling som överlämnats enligt 26 b § har ett
lagringsmedium där fingeravtryck eller ansiktsbild är sparade, ska
innehavaren på begäran låta Skatteverket ta fingeravtryck och ansiktsbild i
digitalt format för att kontrollera att dessa motsvarar dem som finns i
handlingen.

28 §4 En anmälan enligt 25 eller 26 § ska innehålla följande uppgifter:

1. namn och person- eller samordningsnummer,
2. datum för ändring av bostads- eller postadress,
3. ny bostads- och postadress samt beräknad giltighetstid,
4. registerbeteckning för den fastighet som den nya bostadsadressen avser

och, om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter med samma
belägenhetsadress, lägenhetsnummer som avses i lagen (2006:378) om
lägenhetsregister, och

5. vem som upplåtit den fastighet eller bostadslägenhet som den nya

bostadsadressen avser.

En anmälan enligt 26 § första stycket ska dessutom innehålla
1. uppgift om födelsetid och medborgarskap,
2. uppgift om inflyttningsdag till landet, avsikten med vistelsen här och

dess beräknade varaktighet,

3. uppgift om personnummer som personen har tilldelats i ett annat

nordiskt land, och

4. övriga uppgifter som får föras in i folkbokföringsdatabasen enligt lagen

(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet.

30 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från kravet i 26 c § på att låta Skatteverket
ta ansiktsbild och fingeravtryck.

31 §5 Skatteverket får förelägga en person som kan antas vara skyldig att
göra en anmälan enligt denna lag, att antingen göra en sådan anmälan eller
lämna de uppgifter eller visa upp de handlingar som behövs för att fullgöra
anmälningsskyldigheten. Skatteverket får även i annat fall förelägga en
person att lämna de uppgifter eller visa upp de handlingar som behövs för
kontroll av bosättningen enligt denna lag eller för kontroll eller
komplettering av andra uppgifter om en person som får föras in i
folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. I föreläggandet
ska det anges vilka uppgifter som ska lämnas eller vilka handlingar som ska
visas upp.

32 a §6 Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera en
persons bosättning, om det behövs för bedömningen av frågan om
folkbokföring. Ett sådant kontrollbesök får bara genomföras där den
enskilde är folkbokförd, har uppgett sig vara bosatt eller där det annars finns
anledning att anta att han eller hon är bosatt.

Om det finns skäl för det får Skatteverket också besluta om kontrollbesök

på en fastighet eller i en lägenhet för att kontrollera vilka som kan anses
bosatta där.

4 Senaste lydelse 2013:380.
5 Senaste lydelse 2016:1016.
6 Senaste lydelse 2018:684.

background image

SFS

2022:1280

3

Skatteverket får vid kontrollbesök begära att de personer som befinner sig

på fastigheten eller i lägenheten lämnar uppgift om sin identitet.

32 b §7 Någon underrättelse om ett beslut om kontrollbesök enligt 32 a §
behöver inte lämnas före besöket.

Kontrollbesök ska genomföras på ett sådant sätt att det innebär så litet

intrång för den enskilde som möjligt.

42 §8 Den som lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om
folkbokföring döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för
folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader. Detsamma
gäller den som inte fullgör sin anmälningsskyldighet enligt 25, 26 och 27 §§.

Är brottet med hänsyn till att brottsligheten utövats systematiskt eller i

större omfattning eller annars att anse som grovt, döms för grovt
folkbokföringsbrott till fängelse i högst två år.

I ringa fall ska det inte dömas till ansvar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2023 i fråga om 26 c och

30 a §§ och i övrigt den 1 september 2022.

2. Bestämmelsen i 21 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för den som

före den 1 september 2022 ansetts sakna känd hemvist.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

7 Senaste lydelse 2018:684.
8 Senaste lydelse 2018:684.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.