SFS 2022:1698 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

SFS2022-1698.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

Utfärdad den 1 december 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen
(1991:481)2

dels att 18 a §, 18 c–18 f §§ och 27 a § ska upphöra att gälla,
dels att 1, 5 och 39 §§ ska ha följande lydelse,
dels
att rubriken närmast före 18 § ska lyda ”Personnummer”.

1 §3 Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons
bosättning samt registrering av de uppgifter om personen som enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbok-
föringsverksamhet får förekomma i folkbokföringsdatabasen.

Vigsel, födelse och dödsfall i landet ska registreras även i fråga om en

person som inte är eller har varit folkbokförd.

Folkbokföring och sådan registrering som avses i andra stycket sker

genom Skatteverkets försorg.

Bestämmelser om samordningsnummer för den som inte är eller har varit

folkbokförd finns i lagen (2022:1697) om samordningsnummer.

5 §4 Den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade
konsulat eller dess betjäning och omfattas av 2 eller 3 § lagen (1976:661)
om immunitet och privilegier i vissa fall, folkbokförs endast om han eller
hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt
här när han eller hon kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller dess
betjäning. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem eller tjänare.

Den som omfattas av 4 § lagen om immunitet och privilegier i vissa fall

och har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk
företrädare vid en främmande makts beskickning, folkbokförs endast om
han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare,
var bosatt här när han eller hon kom att tillhöra det internationella organet.
Detta gäller även en sådan persons familjemedlem.

1 Prop. 2021/22:276, bet. 2022/23:SkU4, rskr. 2022/23:40.
2 Senaste lydelse av

18 e § 2021:375

18 a § 2021:375

18 f § 2021:375

18 c § 2021:375

27 a § 2021:375

18 d § 2021:375

rubriken närmast före 18 § 1997:989.

3 Senaste lydelse 2003:657.
4 Senaste lydelse 2010:1843.

SFS

2022:1698

Publicerad
den

7 december 2022

background image

SFS

2022:1698

2

39 §5 Följande beslut enligt lagen får inte överklagas:

1. beslut om vitesföreläggande,
2. beslut om kontrollbesök, och
3. beslut om fastställande av födelsenummer och kontrollsiffra i person-

nummer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023 i fråga om 5 § och i övrigt den

1 september 2023.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Roger Ghiselli
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2021:375.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.