SFS 2002:1115 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481)

021115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 19 december 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 4

§ folkbokföringslagen

(1991:481) skall ha följande lydelse.

4 §

En utlänning som är skyldig att ha uppehållstillstånd skall inte folk-

bokföras om han saknar sådant tillstånd och det inte finns synnerliga skäl för
att han ändå folkbokförs.

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd, el-

ler uppehållstillstånd efter tillfälligt skydd, enligt 2 a kap. 2, 3, 4 eller 6 § ut-
länningslagen (1989:529) skall inte folkbokföras, om utlänningen kan antas
komma att vistas i landet med stöd av det beviljade tillståndet under kortare
tid än tre år. Detta gäller dock inte, om utlänningen fått en flyktingförklaring
enligt 3 kap. 6 § utlänningslagen eller ett resedokument enligt 3 kap. 7 § ut-
länningslagen eller om det i övrigt föreligger synnerliga skäl för folkbok-
föring.

Denna lag träder i kraft den 15 januari 2003.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:185, bet. 2002/03:SfU4, rskr. 2002/03:47.

SFS 2002:1115

Utkom från trycket
den 30 december 2002

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.