SFS 1982:413

820413.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i folkomröstningslagen (1979:369);

utfärdad den 10 juni 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 16 och 17 §§ folkomröstn ingsla­

gen (1979:369) skall ha nedan angivna lydelse.

16 § Talan mot beslut, varigenom centrala valmyndigheten har fastställt

utgången av folkomröstning, förs hos valprövningsnämnden genom be­

svär. Besvären prövas av valprövningsnämnden i den sammansättning
denna hade vid ti den för omröstningen. I fråga om sådan talan tillämpas i
övrigt bestämmelserna i 15 kap. 4 § tredje och Qärde styckena vallagen

(1972:620) om besvär som avser riksdagen samt 5, 6 och 9 §§ samma

kapitel.

Talan får föras av den som enligt röstlängd var röstberättigad vid folk­

omröstningen samt av den som enligt beslut av länsstyrelsen över anmärk­

ning mot röstlängden var utesluten från rösträtt. Talan får också föras av

ett parti eller en kampanjkommitté som har verkat för något av de förslag
som omröstningen har gällt.

17 § Har i den verksamhet för förberedande och genomförande av folk­

omröstning, för vilken myndighet svarar, förekommit avvikelse från före­
skriven ordning eller har någon hindrat omröstningen, förvanskat avgivna

röster eller otillbörligen verkat vid omröstningen på något annat sätt, skall
valprövningsnämnden, om det med fog kan antas att vad som har förekom­
mit har inverkat på utgången av omröstningen, vid prövning av besvär

över omröstningen upphäva denna i den omfattning som behövs och för­
ordna om ny omröstning beträffande ett eller flera områden som bildar

valkrets vid val av kommunfullmäktige eller, om rättelse kan åstadkommas

genom förnyad rösträkning, uppdra åt centrala valmyndigheten att vidta
sådan rättelse. Förordnande om ny omröstning får dock, såvitt gäller

rådgivande folkomröstning, meddelas endast om vad som förekommit kan
ha lett till att resultatet av folkomröstningen har blivit missvisande med
hänsyn till omrö stningens ändamål.

SFS 1982:413

Utkom från trycket

den IV juni 1982

Prop. 1981/82:222, KU 37. rskr 384.

851

¬

background image

SFS 1982:413

Om enligt bestämmelse i lag talan mot visst beslut inte får föras eller

skall föras i särskild ordning, får omständighet som avses med beslutet inte
aberopas vid besv är som avses i denna paragraf.

Att bestämmelserna i 4 kap. 6 §, 8 § tredje stycket och 18 § första

stycket vallagen (1972: 620) om talan i samband med b esvär över val mot
länsstyrelses beslut över anmärkning mot röstlängd eller om rättelse av
allmän röstlängd skall tillämpas i fråga om besvär över folkomröstning

följer av 5 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Jan Forsström
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.