SFS 2012:390 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

120390.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 7 juni 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels att 3 kap. 17 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 6 kap. 1 a och 1 b §§, av

följande lydelse.

3 kap.

17 §

3

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över

vården av en kommunal angelägenhet till ett aktiebolag där kommunen eller
landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier, ska fullmäktige

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befo-

genheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3. utse samtliga styrelseledamöter, och
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas.

Fullmäktige ska också utse minst en lekmannarevisor i aktiebolag där

kommunen eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Första stycket tillämpas också när kommunen ensam eller landstinget

ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet. Det som anges om
bolagsordningen i första stycket ska i stället avse stiftelseförordnandet eller
stiftelseurkunden. Fullmäktige ska även utse minst en revisor i en sådan stif-
telse.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen ska full-

mäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning
av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

1 Prop. 2011/12:106, bet. 2011/12:FiU42, rskr. 2011/12:210.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

3 Senaste lydelse 2006:369.

SFS 2012:390

Utkom från trycket
den 15 juni 2012

background image

2

SFS 2012:390

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

6 kap.

1 a §

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i

3 kap. 17 och 18 §§ pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit
under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommu-
nala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige
om nödvändiga åtgärder.

1 b §

Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav

som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktiebolag
som avses i dessa bestämmelser.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. För stiftelser som har bildats före ikraftträdandet gäller 3 kap. 17 § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.