SFS 2012:647 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

120647.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 1 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i kommunallagen (1991:900)2

ska införas en ny paragraf, 3 kap. 30 §, och närmast före 3 kap. 30 § en ny
rubrik av följande lydelse.

3 kap.

Kommunala föreskrifter

30 §

Kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på kommunens

eller landstingets anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade
föreskrifterna har justerats.

Gällande kommunala föreskrifter ska finnas tillgängliga för allmänheten

på kommunens eller landstingets webbplats. De ska där vara samlade i kom-
munens eller landstingets författningssamling eller på något annat sätt. Inne-
hållet i samlingen ska framgå av ett register eller någon annan förteckning på
webbplatsen.

Första och andra styckena gäller inte om
1. det är särskilt reglerat att föreskrifterna ska kungöras eller göras till-

gängliga på något annat sätt, eller

2. föreskrifterna på grund av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

inte får lämnas ut till var och en.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på föreskrifter

som beslutats efter ikraftträdandet.

2. Föreskrifter som beslutats före ikraftträdandet ska finnas tillgängliga på

webbplatsen och vara upptagna i förteckningen senast den 31 december
2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2011/12:149, bet. 2012/13:KU3, rskr. 2012/13:11.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2012:647

Utkom från trycket
den 13 november 2012

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.