SFS 2012:800 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

120800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1991:900)

2

dels att 8 kap. 1, 4, 5 a och 5 b §§ samt 10 kap. 8 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 8 kap. 3 d §, samt närmast

före 8 kap. 3 d och 5 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

8 kap.

1 §

Kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska per-
soner.

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för

kommunen eller landstinget.

Om kommunen eller landstinget har en sådan resultatutjämningsreserv

som avses i 3 d §, ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.

Resultatutjämningsreserver

3 d §

Kommuner och landsting får reservera medel till en resultatutjäm-

ningsreserv under de förutsättningar som anges i andra stycket.

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna

intäkter över en konjunkturcykel, med högst ett belopp som motsvarar det
lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter
balanskravsjusteringar enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om kommunal
redovisning, som överstiger

1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och

kommunalekonomisk utjämning, eller

2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och

kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller landstinget har ett
negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser.

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäk-

ter över en konjunkturcykel.

1 Prop. 2011/12:172, bet. 2012/13:FiU15, rskr. 2012/13:58.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2012:800

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

2

SFS 2012:800

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

4 §

3

Kommuner och landsting ska varje år upprätta en budget för nästa

kalenderår (budgetår).

Budgeten för en gemensam nämnd upprättas av den kommun eller det

landsting som har tillsatt nämnden. Budgeten ska upprättas efter samråd med
de övriga samverkande kommunerna och landstingen.

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.
Undantag från tredje stycket får göras
1. i den utsträckning som medel från en resultatutjämningsreserv tas i

anspråk enligt 3 d § tredje stycket, eller

2. om det finns synnerliga skäl.

Reglering av balanskravsresultat

5 a §

4

Om balanskravsresultatet enligt 4 kap. 3 a § lagen (1997:614) om

kommunal redovisning för ett visst räkenskapsår är negativt, ska det regleras
under de närmast följande tre åren.

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
Beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år

då det negativa balanskravsresultatet uppkom.

5 b §

5

Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravs-

resultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

10 kap.

8 §

6

Ett överklagat beslut ska upphävas, om

1. det inte har tillkommit i laga ordning,
2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen

eller landstinget,

3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
4. beslutet strider mot lag eller annan författning.
Första stycket 3 och 4 gäller inte beslut enligt 8 kap. 3 d § tredje stycket,

4 § tredje och fjärde styckena samt 5 a och 5 b §§.

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. De nya bestämmelserna i 8 kap. 3 d § tillämpas dock från och med rä-

kenskapsåret 2010, om fullmäktige under räkenskapsåret 2013 beslutar att
till en resultatutjämningsreserv göra en reservering för tidigare räkenskapsår.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2004:775.

4 Senaste lydelse 2004:775.

5 Senaste lydelse 2004:775.

6 Senaste lydelse 2004:775.

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.