SFS 2008:78 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

080078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 28 februari 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 9 kap. 10 § kommunallagen

(1991:900)

2

ska ha följande lydelse.

9 kap.

10 §

3

Revisorernas granskning omfattar inte ärenden som avser myndig-

hetsutövning mot någon enskild i andra fall än

1. när handläggningen av sådana ärenden har vållat kommunen eller

landstinget ekonomisk förlust,

2. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer egna gynnande be-

slut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
och socialtjänstlagen (2001:453),

3. när granskningen gäller hur nämnderna verkställer avgöranden av all-

männa förvaltningsdomstolar, eller

4. när granskningen sker från allmänna synpunkter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:43, bet. 2007/08:SoU8, rskr. 2007/08:134.

2

Lagen omtryckt 2004:93.

3

Senaste lydelse 2006:494.

SFS 2008:78

Utkom från trycket
den 11 mars 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.