SFS 2013:1053 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

131053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 5 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen (1991:900)2

dels att 2 kap. 9 och 10 §§, 4 kap. 1 §, 5 kap. 1, 5, 6, 46 och 64 §§ samt 6 kap.
15 och 32 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 2 kap. 11 och 12 §§ samt

5 kap. 38 a §, av följande lydelse.

2 kap.

9 §

Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till

politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin
(partistöd).

Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige.

Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).

Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i

fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.

Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.

10 §

3

Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för

det. Stödet får inte utformas så, att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett
parti.

Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fast-

ställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av par-
tistödet.

11 §

Fullmäktige ska besluta att en mottagare av partistöd årligen ska lämna

en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål
som anges i 9 § första stycket.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari–31 december och ges in till

fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport
över granskningen ska bifogas redovisningen.

1 Prop. 2013/14:5, bet. 2013/14:KU7, rskr. 2013/14:71.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

3 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2013:1053

Utkom från trycket
den 17 december 2013

background image

2

SFS 2013:1053

Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till parti som inte lämnar re-

dovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.

12 §

Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en

gång per år.

4 kap.

1 §

4

Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i full-

mäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande

församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande försam-
lingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.

En förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av

heltid ska ha benämningen kommunalråd, landstingsråd eller oppositionsråd
eller en annan benämning som fullmäktige bestämmer.

5 kap.

1 §

Fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige ska ha.

Antalet ska bestämmas till ett udda tal och till minst
21 i kommuner med 8 000 röstberättigade invånare eller därunder,
31 i kommuner med över 8 000 till och med 16 000 röstberättigade invå-

nare och i landsting med 140 000 röstberättigade invånare eller därunder,

41 i kommuner med över 16 000 till och med 24 000 röstberättigade invå-

nare,

51 i kommuner med över 24 000 till och med 36 000 röstberättigade invå-

nare och i landsting med över 140 000 till och med 200 000 röstberättigade
invånare,

61 i kommuner med över 36 000 röstberättigade invånare, och
71 i landsting med över 200 000 röstberättigade invånare.
I Stockholms kommun och i landsting med över 300 000 röstberättigade

invånare ska dock antalet ledamöter bestämmas till minst 101.

5 §

5

Ledamöterna och ersättarna i fullmäktige ska väljas för fyra år räknat

från och med den 15 oktober valåret.

Om Valprövningsnämnden har beslutat om omval enligt 14 kap. 27 § val-

lagen (2005:837), ska dock mandattiden förlängas till dess omvalet har avslu-
tats.

6 §

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och en eller flera

vice ordförande, som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.

Fullmäktige bestämmer tiden för uppdragen.

38 a §

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans, om full-

mäktige har beslutat det och det sker genom ljud- och bildöverföring i realtid
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta
på lika villkor.

4 Senaste lydelse 2006:369.

5 Senaste lydelse 2005:842.

background image

3

SFS 2013:1053

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäkti-

ges sammanträde.

46 §

6

Under de förutsättningar som anges i 2 § lagen (1992:339) om propor-

tionellt valsätt ska följande val vara proportionella:

1. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
2. val av revisorer som avses i 9 kap. 1 och 2 §§,
3. val av ledamöter och suppleanter i styrelsen för aktiebolag, ekonomiska

föreningar eller stiftelser eller revisorer och revisorssuppleanter samt lekman-
narevisorer som ska granska en sådan styrelses förvaltning och

4. val av ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen samt revi-

sorer i kommunalförbund.

Om inte något annat följer av förbundsordningen, ska det som sägs i första

stycket tillämpas, när den beslutande församlingen i ett kommunalförbund
väljer ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen, andra nämnder, de beslu-
tande organens beredningar samt revisorer.

Första stycket 1 ska inte gälla vid val till en nämnd som avses i

3 kap. 4 § första stycket 2, om två tredjedelar av de närvarande ledamöterna i
fullmäktige vid inrättandet av nämnden har röstat för att ledamöter i nämnden
ska väljas på någon annan grund än partipolitisk.

64 §

Arbetsordningen ska alltid innehålla föreskrifter om

1. antalet ledamöter i fullmäktige,
2. när sammanträden ska hållas,
3. anmälan av hinder att delta i sammanträden,
4. inkallande av ersättare och deras tjänstgöring,
5. vem som ska föra ordet, tills ordförande utsetts,
6. rätten att delta i fullmäktiges överläggningar,
7. förfarandet vid omröstningar,
8. handläggningen av motioner, interpellationer och frågor,
9. formerna för justeringen av protokollet, samt
10. fullmäktigepresidiets arbetsuppgifter.
Om fullmäktige med stöd av 23 § 5 har beslutat att medborgarförslag får

väckas, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om hur sådana förslag ska
handläggas.

Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges samman-

träden på distans, ska arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken ut-
sträckning sådant deltagande får ske.

6 kap.

15 §

Fullmäktige ska bland nämndens ledamöter välja en ordförande och en

eller två vice ordförande. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Full-
mäktige bestämmer tiden för uppdragen.

Om den politiska majoriteten i fullmäktige har förändrats på ett sådant sätt

att det parti som nämndens ordförande företräder inte längre ingår i den poli-
tiska majoriteten, får fullmäktige välja ett nytt presidium.

6 Senaste lydelse 2006:369.

background image

4

SFS 2013:1053

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

32 §

Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om

nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Fullmäktige ska besluta i vilken utsträckning ledamöter får delta i en

nämnds sammanträden på distans. Deltagande på distans ska ske på det sätt
som anges i 5 kap. 38 a §.

En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens

sammanträde.

Reglementet för en gemensam nämnd ska antas av fullmäktige i var och en

av de samverkande kommunerna eller landstingen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2014.
2. Äldre bestämmelser ska fortsätta att gälla för partistöd som avser tid före

den 15 oktober 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.