SFS 2013:1167 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

131167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 19 december 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 kap. 2 § kommunallagen

(1991:900)

2 ska ha följande lydelse.

4 kap.

2 §

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har

den som är folkbokförd i kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och

1. är medborgare i Sverige eller i någon annan av Europeiska unionens

medlemsstater (unionsmedborgare),

2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. för det fall de är andra utlänningar, har varit folkbokförda i Sverige tre år

i följd före valdagen.

Rösträtt vid val av ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige har också

en unionsmedborgare som är bosatt i kommunen men som, enligt 5 § andra
stycket folkbokföringslagen (1991:481), inte ska folkbokföras där.

Denna lag träder i kraft den 28 januari 2014.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2013/14:37, bet. 2013/14:KU9, rskr. 2013/14:124.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2013:1167

Utkom från trycket
den 14 januari 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.