SFS 2008:1296 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

081296.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 4 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 kap. 2–4 §§ kommunallagen

(1991:900)

2

ska ha följande lydelse.

5 kap.

2 §

Vid tillämpningen av 1 § ska antalet röstberättigade beräknas på

grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182)
om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksam-
het den 1 mars året före valåret.

3 §

Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige ska ändras,

ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela
landet.

Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om beslutet.

4 §

3

För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare.

Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra

en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i
fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.
Länsstyrelsen ska genast underrättas om fullmäktiges beslut.

Föreskrifter om att utse ersättare finns i vallagen (2005:837).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2008/09:42, bet. 2008/09:KU4, rskr. 2008/09:75.

2

Lagen omtryckt 2004:93.

3

Senaste lydelse 2005:842.

SFS 2008:1296

Utkom från trycket
den 16 december 2008

4

SFS 2008:1271–1305

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.