SFS 2014:573 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

140573.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om kommunallagen (1991:900)2

dels att rubriken närmast före 3 kap. 19 § ska utgå,
dels att 3 kap. 16, 17, 18, 19 och 19 a §§, 4 kap. 6 a och 11 §§, 5 kap. 23

och 53 §§, 6 kap. 1–1 b §§, 9 kap. 9, 16 och 22 §§ samt rubriken närmast före
3 kap. 16 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sex nya paragrafer, 3 kap. 16 a, 18 a–18 c och

19 b §§ och 6 kap. 8 a §, och närmast före 3 kap. 16 a, 18 b och 18 c §§ och 6
kap. 8 a § nya rubriker av följande lydelse.

3 kap.

Överlämnande av vården av kommunala angelägenheter

16 §

3

Kommuner och landsting får efter beslut av fullmäktige lämna över

vården av en kommunal angelägenhet till en juridisk person eller en enskild
individ.

Om det i lag eller förordning anges att angelägenheten ska bedrivas av en

kommunal nämnd eller om den innefattar myndighetsutövning, får den dock
inte överlämnas med stöd av denna bestämmelse.

Bestämmelser om allmänhetens rätt att ta del av handlingar hos vissa juri-

diska personer enligt 3 kap. 16 a–18 b §§, finns i 2 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Kommunala bolag

16 a §

Med ett helägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag där kommunen

eller landstinget direkt eller indirekt innehar samtliga aktier.

Med ett delägt kommunalt bolag avses ett aktiebolag eller handelsbolag där

kommunen eller landstinget bestämmer tillsammans med någon annan.

17 §

4

Om en kommun eller ett landsting med stöd av 16 § lämnar över vår-

den av en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag, ska full-
mäktige

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

3 Senaste lydelse 2010:1429.

4 Senaste lydelse 2012:390. Ändringen innebär bl.a. att andra, tredje och fjärde styck-
ena upphävs.

SFS 2014:573

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

2

SFS 2014:573

1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,
2. se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befo-

genheter som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen,

3. utse samtliga styrelseledamöter,
4. se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning

innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas,

5. utse minst en lekmannarevisor, och
6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom av-

tal lämnas över till privata utförare.

18 §

5

Innan vården av en kommunal angelägenhet lämnas över till ett delägt

kommunalt bolag, ska fullmäktige se till att bolaget blir bundet av de villkor
som avses i 17 § i en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhål-
landena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt.

I delägda kommunala bolag som inte omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets-

och sekretesslagen (2009:400), ska fullmäktige verka för att allmänheten ska
ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget enligt de grunder som gäller för all-
männa handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och offent-
lighets- och sekretesslagen.

18 a §

Till lekmannarevisor i hel- eller delägda kommunala bolag ska full-

mäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 § valts för granskning
av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

Stiftelser och föreningar

18 b §

Vad som anges i 17 § 1–4 och 6 gäller också när kommunen ensam

eller landstinget ensamt bildar en stiftelse för en kommunal angelägenhet.
Fullmäktige ska även utse minst en revisor i en sådan stiftelse. Till revisor i
stiftelsen ska fullmäktige utse någon av de revisorer som enligt 9 kap. 1 §
valts för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet.

Vad som anges i 18 § gäller också en förening där kommunen eller lands-

tinget bestämmer tillsammans med någon annan och om kommunen eller
landstinget tillsammans med någon annan bildar en stiftelse för en kommunal
angelägenhet.

Vad som anges i 17 § om bolagsordningen ska vid tillämpningen av första

och andra styckena i stället avse stadgarna i en förening och stiftelseförord-
nandet eller stiftelseurkunden i en stiftelse.

Privata utförare

18 c §

Med en privat utförare avses en juridisk person eller en enskild indi-

vid som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 16 §. Med
en privat utförare avses inte ett hel- eller delägt kommunalt bolag och inte
heller en sådan stiftelse eller förening som avses i 18 b §.

5 Senaste lydelse 2009:447. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2014:573

19 §

När vården av en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats

över till en privat utförare ska kommunen respektive landstinget kontrollera
och följa upp verksamheten.

19 a §

Om en kommun eller ett landsting sluter avtal med en privat utförare,

ska kommunen respektive landstinget genom avtalet tillförsäkra sig informa-
tion som gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som läm-
nas över.

19 b §

Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål

och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata ut-
förare.

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt

övriga föreskrifter på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska
tillgodoses.

4 kap.

6 a §

6

Den som är vald till ledamot eller ersättare i fullmäktige är inte valbar

som revisor inom den kommunen eller det landstinget.

Den som är redovisningsskyldig till kommunen eller landstinget är inte val-

bar som revisor för granskning av verksamhet som omfattas av redovisnings-
skyldigheten. Detsamma gäller make, sambo, föräldrar, barn eller syskon
eller andra närstående till den redovisningsskyldige.

Den som är vald till revisor är inom den kommunen eller det landstinget

inte valbar som

1. ledamot eller ersättare i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, eller
2. ledamot eller ersättare i en sådan juridisk person som avses i 3 kap.

16 a–18 b §§.

11 §

Förtroendevalda har rätt till den ledighet från sina anställningar som

behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppdrag. Ledigheten ska omfatta tid
för

1. möten i kommunala organ,
2. andra möten som är nödvändiga för uppdragen,
3. resor till och från mötena, och
4. behövlig dygnsvila omedelbart före eller efter mötena.
Rätt till ledighet enligt första stycket ska gälla även av fullmäktige utsedda

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer eller motsva-
rande andra revisorer och deras suppleanter i sådana juridiska personer som
avses i 3 kap. 16 a–18 b §§.

5 kap.

23 §

7

Ärenden i fullmäktige får väckas av

1. en nämnd,
2. en ledamot genom motion,

6 Senaste lydelse 2010:51.

7 Senaste lydelse 2010:1414.

background image

4

SFS 2014:573

3. revisorerna, om ärendet gäller förvaltning som har samband med revi-

sionsuppdraget eller om ärendet gäller granskningen,

4. en fullmäktigeberedning, om fullmäktige har föreskrivit det,
5. den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom lands-

tinget, om fullmäktige har beslutat det (medborgarförslag), eller

6. styrelsen i en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§, om

fullmäktige har beslutat det för särskilda fall.

Ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i fullmäktige också

väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstings-
medlemmarna enligt lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
(folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt
innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när
namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift
om deras adresser.

Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som

har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inläm-
nandet.

53 § Fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta besva-
randet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för
en sådan juridisk person som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ eller till ordföranden
i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen eller
landstinget är medlem i.

6 kap.

1 §

8

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller

landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventu-
ella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i

sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a–18 b §§ och sådana kom-
munalförbund som kommunen eller landstinget är medlem i.

1 a §

9

Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3

kap. 16 a § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregå-
ende kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen fin-
ner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga
åtgärder.

1 b §

10

Styrelsen ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav

som anges i 3 kap. 17, 18 och 18 a §§ är uppfyllda i fråga om sådana aktie-
bolag som avses i dessa bestämmelser.

8 Senaste lydelse 2009:48.

9 Senaste lydelse 2012:390.

10 Senaste lydelse 2012:390.

background image

5

SFS 2014:573

Information till enskilda

8 a §

När enskilda kan välja mellan olika utförare av nämndens tjänster, ska

nämnden lämna information om samtliga utförare om inte annat är särskilt
föreskrivet.

Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och

lättillgänglig.

9 kap.

9 §

11

Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revi-

sionssed all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden.
De granskar på samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som
utsetts i juridiska personer enligt 3 kap. 16 a–18 b §§, även verksamheten i de
juridiska personerna.

Revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Om revisorerna i sin granskning finner att det föreligger misstanke om att

brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om att allmän förvalt-
ningsdomstols avgörande åsidosatts, ska de anmäla förhållandet till berörd
nämnd. Om nämnden efter en sådan anmälan inte vidtar åtgärder utan oskäligt
dröjsmål, är revisorerna skyldiga att rapportera det till fullmäktige. Reviso-
rerna får dock underlåta att anmäla misstanke om brott till fullmäktige om
nämnden funnit att det inte föreligger en sådan misstanke.

16 §

12

Revisorerna ska varje år till fullmäktige avge en berättelse med redo-

görelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det före-
gående budgetåret.

De sakkunnigas rapporter ska fogas till revisionsberättelsen.
Granskningsrapport enligt 10 kap. 5 § aktiebolagslagen (2005:551) som

har lämnats för ett aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § ska också fogas till
revisionsberättelsen.

Revisionsberättelsen för sådana kommunalförbund som kommunen eller

landstinget ingår i ska också fogas till revisorernas berättelse utom i det fall
som avses i 9 kap. 20 §. Vidare ska revisionsberättelsen för aktiebolag, han-
delsbolag, ekonomisk förening och stiftelse till vilken kommunen eller lands-
tinget lämnat över vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 16 a–
18 b §§ fogas till revisionsberättelsen.

22 §

13

Revisorer i ett kommunalförbund är skyldiga att på begäran lämna

upplysningar till de förtroendevalda revisorerna i varje kommun eller lands-
ting som är medlem i kommunalförbundet. Skyldigheten gäller upplysningar
om

1. kommunalförbundets angelägenheter, samt
2. sådana juridiska personer som omfattas av 2 kap. 3 § offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400) och till vilka kommunalförbundet enligt
3 kap. 16 a–18 b §§ lämnat över vården av en kommunal angelägenhet.

11 Senaste lydelse 2006:369.

12 Senaste lydelse 2006:369.

13 Senaste lydelse 2009:447.

background image

6

SFS 2014:573

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 6 kap. 8 a § och i

övrigt den 1 januari 2015.

2. Den nya föreskriften i 3 kap. 17 § 6 tillämpas inte för verksamhet enligt

avtal som ingåtts före den 1 januari 2015. Detta gäller även om ett sådant av-
tal har förlängts för tid från och med den 1 januari 2015.

3. Den nya föreskriften i 3 kap. 18 b § ska, såvitt den avser insyn i den

verksamhet som genom avtal lämnas över till privata utförare inte tillämpas
för de stiftelser som bildas före den 1 januari 2015.

4. För sådant avtal om överlämnande av vården av en kommunal angelä-

genhet som avses i 3 kap. 19 § som ingåtts före den 1 januari 2015 gäller äldre
bestämmelser. Detta gäller även om ett sådant avtal har förlängts för tid från
och med den 1 januari 2015.

5. För verksamhet enligt sådant avtal som avses i 3 kap. 19 a § som ingåtts

före den 1 januari 2015 gäller äldre bestämmelser. Detta gäller även om ett så-
dant avtal har förlängts för tid från och med den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.