SFS 2009:48 Lag om ändring i kommunallagen (1991:900)

090048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i kommunallagen (1991:900);

utfärdad den 5 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 11 §, 5 kap. 36 § samt 6 kap.

1 och 37 §§ kommunallagen (1991:900)2 ska ha följande lydelse.

3 kap.
11 §
Föreskrifter om rätt för kommuner och landsting att uppdra beslutan-
derätten i vissa anställningsfrågor till en sammanslutning av kommuner eller
landsting finns i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

5 kap.
36 §
Ett ärende ska bordläggas eller återremitteras, om det begärs av minst
en tredjedel av de närvarande ledamöterna. Enkel majoritet krävs dock om
ärendet tidigare bordlagts eller återremitterats på begäran av en minoritet.

För bordläggning eller återremiss i fråga om val krävs enkel majoritet.
Motiveringen till ett beslut om återremiss ska bestämmas av de ledamöter

som begärt återremittering.

Vid flera motiveringar får ordföranden pröva vilken motivering som bi-

träds av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna.

6 kap.
1 §
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och even-
tuella gemensamma nämnders verksamhet.

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i

sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och sådana kommunalför-
bund som kommunen eller landstinget är medlem i.

37 § Om en nämnd eller en gemensam nämnd med stöd av 33 § uppdrar åt
en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får
nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan an-
ställd inom kommunen eller landstinget eller i någon av de samverkande

1 Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157.

2 Lagen omtryckt 2004:93.

SFS 2009:48
Utkom från trycket
den 17 februari 2009

background image

2

SFS 2009:48

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

kommunerna eller landstingen att besluta i stället. Sådana beslut ska anmälas
till förvaltningschefen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.