SFS 1979:409

790409.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:409 Lag

Utkom från trycket

den 19 juni 1979

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 31 maj 19 79.

Enligt riksdagens besluU föreskrivs i fråga om kommunallagen

(1977:179)

dels att 1 kap. 5 § och 7 kap. 2 och 3 §§ skall ha ne dan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 13 a § och 13 b §,

av nedan angivna lydelse.

1 kap.

5 § Kommuns och landstingskommuns beslutanderätt utövas av full­

mäktige.

Förvaltning och verkställighet ankommer på styrelsen och övriga nämn­

der. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäktige.

För sådan uppgift kan tillsättas särskild beredning bestående av en eller

flera personer.

I kommuner o ch landstingskommuner får inrättas partssammansatta or­

gan med uppgift att sv ara för viss beredning, förvaltning och verkställighet

inom styrelsens eller andra nämnders verksamhetsområden.

Fullmäktige fär uppdraga åt styrelsen eller annan nämnd att i fullmäkti­

ges ställe fatta beslut i viss grupp av ärenden, i den mån ej annat följer av

lag eller annan författning. Sådant uppdrag får ej avse ärenden som är av

principiell beskaffenhet eller i övrigt av s törre vikt.

3 kap.

13 a § Fullmäktige inrättar partssammansatta organ. Ett sådant organ

kan, om ej annat följer av lag eller annan författning, ha till uppgift att inom

styrelsens eller andra nämnders verksamhetsområden svara för beredning,
förvaltning och verkställighet i ärenden som rör förhållandet mellan kom­

munen eller landstingskommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

Till ett partssammansatt organ får ej överlämnas att avgöra frågor som av­
ser den kommunala eller landstingskommunala verksamhetens mål, inrikt­

ning, omfattning eller kvalitet eller frågor som avses i 3 § första stycket

förvaltningslagen (1971: 290) med undantag av ärenden om anställning, le­
dighet, vikariat och förslagsbelöning.

13 b § Ett partssammansatt organ består av företrädare för kommunen
eller landstingskommunen och av företrädare för arbetstagarna. Kommu­

nens eller landstingskommunens företrädare i ett partssammansatt organ

väljs av fullmäktige eller av styrelsen eller annan nämnd som fullmäktige
utser. Arbetstagarnas företrädare utses av berörda arbetstagarorganisatio­
ner.

Fullmäktige fastställer reglementen för de partssammansatta organen i

kommunen eller landstingskommunen. 1 reglementet a nges det partssam-

902

Prop. 1978/79:188, KU 38, rskr 362.

¬

background image

mansatta organets uppgifter, sammansättning, mandattid och verksam-

SFS 1979:409

hetsformer. Bestämmelserna i 3 kap. 9 § andra stycket och 10 § tredje styc­
ket tillämpas också på ett partssammansatt organ. Detsamma gäller i fråga

om bestämmelserna i 3 ka p. 10 § and ra stycket om förande av protokoll,

protokolls innehåll, justering av protokoll, tillkännagivande om justering

och reservation.

Styrelsen eller en annan nämnd inom vars verksamhetsområde ett parts­

sammansatt organ har tillsatts får återkalla uppdrag som överlämnats till
organet, om synnerliga skäl föreligger till det.

7 kap.

2 § I fråga om besvär över beslut av kommunstyrelsen, annan kommunal

nämnd eller partssammansatt organ skall bestämmelserna i 1 § om besvär

över beslut av kommunfullmäktige tillämpas på motsvarande sätt, om ej
annat sägs i 3 § eller är särskilt föreskrivet. I fråga om besvär över beslut
av förvaltningsutskottet, annan landstingskommunal näipnd eller parts­

sammansatt organ skall bestämmelserna i 1 § om besvär över beslut av
landsting tillämpas på motsvarande sätt, om ej annat sägs i 3 § eller är sär­

skilt föreskrivet. Besvär får ej anföras över beslut av rent förberedande el­
ler verkställande art.

Bestämmelserna i för sta stycket gäller även beslut som har fattats med

stöd av uppdrag enligt 3 kap. 12 §. I fråga om beslut som ej har protokoll­
förts särskilt räknas besvärstiden från den dag då justering av protokoll,
som har förts vid det sammanträde med styrelsen eller nämnden varvid be­
slutet har anmälts, har tillkännagivits på anslagstavlan.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om besvär över så­

dant beslut av revisorerna som avses i 5 ka p. 4 §.

3 § Fullmäktige får utse särskild nämnd med uppgift att pröva besvär

över styrelsens, annan nämnds, partssammansatt organs eller revisoremas

beslut om tillsättning av eller förordnande på kommunal eller landstings­
kommunal tjänst, entledigande från sådan tjänst eller disciplinär åtgärd
mot tjänsteman, om besvär över beslutet annars skulle ha anförts enligt

2 §. Bestämmelserna i 4-10, 13-17, 19 och 20 §§ förvaltningslagen
(1971:290) tillämpas på motsvarande sätt i ärende hos sådan besvärs­

nämnd.

Reglemente för besvärsnämnd antages av fullmäktige.
Om ej annat föreskrives i regleme ntet, tillämpas bestämmelserna i 3 kap.

13 § an dra stycket, med undantag av hänvisningen till 3 kap. 9 § andra

stycket och 3 kap. 11 § f örsta stycket, på motsvarande sätt på besvärs­
nämnd.

Om besvär snämnd finns, får den som är missnöjd med beslut som avses

i första stycket anföra besvär hos nämnden inom den tid. som föreskrives i

I § andra stycket och 2 § andra stycket.

Beträffande besvär över besvärsnämnds beslut tillämpas bestämmelser­

na i 1 § på mot svarande sätt. Till stöd för sådana besvär får dessutom åbe­
ropas att det hos besvärsnämnden överklagade beslutet är oriktigt på nå­

gon sådan grund som sägs i 1 §.

903

¬

background image

SFS 1979:409

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1979.

På regeringens vägnar

BERTIL HANSSON

Erik Neergaard

(Komundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.