SFS 1979:414

790414.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Utkom från trycket

den 19juni 1979

Lag

SFS 1979:414

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 31 maj 197 9.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 6 och 8 §§ kommunallagen

(1977:179) skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.
6

Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljs för tre tjä nstgöringsår

räknat från och med den 1 november d et år då valet har skett.

I Sto ckholms kommun räknas tjänstgöringstiden från och med den 15

oktober det år då valet har skett.

8 §'' Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland sina

ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Till dess valen

har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som har varit ledamot

längst tid. Om två eller flera har varit ledamöter lika länge, har den äldste
av dem företräde.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid samman­

träde, utser fullmäktige annan ledamot att för tillfället för a ordet.

Denna lag trä der i kraft den 1 juli 1979 .

På regeringens v ägnar

BERTIL HANSSON

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

' Prop. 1978/79:1.17. KU 40. rskr 363.

^ Ändringen innebär bl. a. att tred je stycket upphävs

® Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

921

%

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.