SFS 1979:407

790407.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979:407

Lag

Utkom från trycket

om ändring i kommunallagen (1977:179);

den 19 juni 1979

utfärdad den 31 maj 1979.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 13 § kommunallagen

(1977:179) skall ha nedan angivna lydelse.

13 § Fullmäktige tillsätter nämnder för förvaltning och verkställighet

som enligt särskilda författningar ankommer på dessa. För sådana nämn­

der gäller vad som är föreskrivet i de ssa författningar.

För förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige tillsätta de

nämnder som behövs. Ledamöter och suppleanter i sådan nämnd väljes av

fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Beträffande sådan

nämnd skall vad som är föreskrivet beträffande styrelsen i 2 § andra styc­

ket, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7-12 §§, och, utom i fråga

om nämnd i Stockholms kommun, 6 § tillämpas på motsvarande sätt.

I

Om vissa lokala organ i kommu nerna finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den I januari 1980.

På regeringens vägnar

BERTIL HANSSON

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

900

' Prop. 1978/79:181, KU 36, r skr36!.

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.