SFS 1980:273

800273.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1980:273 Lag

Utkom från trycket

den 28 maj 1980

om'ändring i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 8 maj 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 7 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ kommunal­

lagen (1977:179) skall ha nedan ang ivna lydelse.

7 kap.

1 § Om ej annat är särskilt föreskrivet, får kommunfullmäktiges beslut

överklagas av den som är medlem av kommunen och landstingets beslut
överklagas av den som är medlem av landstingskommunen. Sådana beslut

överklagas genom besvär hos kammarrätten . Besvären får grundas endast

på omständigheter som innebär att beslutet

1. ej har tillkommit i la ga ordning,

2. står i strid mot la g eller annan författning,
3. på annat sätt överskrider kommunfullmäktiges eller landstingets be­

fogenhet,

4. kränker klagandens enskilda rätt eller

5. annars vilar på orättvis grund.

Besvärshandlingen skall ha kommit in til l kammarrätten inom tre veckor

från den dag då justering av det över beslutet förda protokollet har til kän­

nagetts på kom munens eller landstingskommunens anslagstavla. Om be­

svärshandlingen före besvärstidens utgång har kommit in ti ll k ommunen
eller landstingskommunen, skall besvären ändå tas upp till p rövning.

I besv ärshandlingen skall anges det beslut som överklagas och de om­

ständigheter på vilka besvären grundas. Klaganden får ej anföra någon ny
omständighet till grund för besvären efter bes värstidens utgång.

2

I fråga om besvär över beslut av styrelsen, annan nämnd eller paris­

sammansatt organ skall bestämmelserna i 1 § om besvär över kommunfuli-
särstMi^f'andstingets beslut tillämpas, om e j annat sägs i 3 § eH'^''^

sarsk.i, fåreskrivet. Besvär får ej anföras över beslut av rent f örberedande

eller rent verkställande art.

430

'

sSaste

¬

background image

Bestämmelserna i första st ycket gäller även beslut som h ar fattats med

SFS 1980: 273

siöd av uppdrag enligt 3 kap. 12 §. 1 fråga om beslut som ej har protokoll­

förts särskilt räknas besvärstiden från den dag då justering av protokoll

som har förts vid det sammanträde med styrelsen eller nämnden varvid be­

slutet har anmälts, har tillkännagetts på anslagstavlan.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om besvär ö ver så­

dant beslut av revisorerna som avses i 5 kap. 4 §.

4 § Vid tilläm pning av förvaltningsprocesslagen (1971:291) anses kom­
munen eller landstingskommunen som part .

Ett förelä ggande enligt 5 § förvaltningsprocesslagen får ej gälla sådan

brist i bes värshandlingen som består i at t denna ej anger den eller de om­

ständigheter på vilka besvären g rundas. Bestämmelsen i 29 § förval tnings­

processlagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild till-

lämpas ej.

5 § Besvär över ett beslut av kammarrätten vilket har gått klaganden
emot får anföras endast av denne. Besvär över ett beslut, varigenom kam­

marrätten har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet
verkställs, får anföras av kommunen och medlem av denna eller, när fråga

är om ett landstingskommunalt beslut, av landstingskommunen och med­

lem av denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.
�ldre bestämmelser tillämpas på besvär över beslut, i fråga om vilket

justering av protokollet senast den 31 december 1980 har tillkännagetts på

kommunens eller på landstingsk ommunens anslagstavla.

På regeringens vägnar

KARL BOO

Erik Neergaard

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten

Förvaltningslagen
Kommunallagen
OSL
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.