SFS 1981:165

810165.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1981:165

Lag

Utkom från trycket

den 17 mars 1981

J

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 5 mars 1981.

Kniigt rik sdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 1 § och 4 kap. 6 § kommu­

nallagen (1977:179) skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

1 § Styrelsen skall leda förvaltningen av kommunens eller landstings­

kommunens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders verk­

samhet. Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på

kommunens eller landstingskommunens utveckling och ekonomiska ställ­
ning samt hos fullmäktige och övriga nämnder liksom hos andra myndighe­

ter göra de framställningar som styrelsen finner påkallade.

Det åligger vidare styrelsen
1. att bereda eller yttra sig i ä renden som skall handläggas av fullmäkti­

ge.

2. att handha den ekonomiska förvaltningen och därvid själv förvalta

kommunens och landstingskommunens egendom i den mån sådan egen­

domsförvaltning ej har uppdragits åt annan nämnd,

3. att handha medelsforvaltningen i den mån fullmäktige ej har medgivit

annan nämnd att helt eller delvis handha sin medelsförvaltning,

4. att verkställa fullmäktiges beslut i den mån verkställigheten ej har

uppdragits åt annan,

5. att själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingskommu­

nens talan i alla mål oc h ärenden i den mån detta ej på grund av lag eller an­

nan författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan,

6. att handha kommunens eller landstingskommunens informations­

verksamhet i den m ån fullmäktige ej har uppdragit denna åt annan nämnd,

7. alt verka för sådana förenklingar i ve rksamheten som kan underlätta

enskildas kontakter med kommunen eller landstingskommunen,

8. att vårda och förteckna kommunens eller landstingskommunens ar­

kiv i den mån dessa för sådant ändamål har överlämnats till styrelsen samt

9. att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har överlämnat till

styrelsen.

Styrelsen skall handlägga de ärenden som enligt särskilda författningar

ankommer på styrelsen.

Styrelsen får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder

och från beredningar och tjänstemän i kom munen eller landstingskommu­

nen, när det behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter.

230

' Prop. 1980/81:80, KU IS.rskr 149.

¬

background image

rf

4 kap.

SFS 1981:165

6 § Kommun och landstingskommun får avsätta medel till kapitalfonder

och driftfonder. Fondmedel får tas i anspråk för annat ändamål än det som

fonden avser endast genom beslut i samband med att budgeten fast ställs.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

KARL BOO

Harald Rangnitt

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.