SFS 1981:527

810527.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:527

Lag

Utkom från trycket

den 23 juni 1981

902

om ändring i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 4 juni 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 § kommunallagen

(1977; 179) skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

1 § Fullmäktige beslutar hur många ledamöter i fullmäkige som skall ut­

ses. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst

31 i kommun med 12000 röstberättigade invånare eller därunder och i

landstingskommun med 1400 00 röstberättigade invånare eller därunder,

41 i kommun med över 12 000 till och med 24000 röstberättigade invåna­

re,

51 i kommun med över 24000 till och med 36000 röstberättigade invåna­

re och i landstingskommun med över 140000 till och med 200 000 röstbe­

rättigade invånare,

61 i kom mun med över 36000 röstberät tigade invånare,
71 i landstingskommun med över 200 000 röstberättigade invånare.
I Stockholms kommun och i landstingskommun med över 300000 röst­

berättigade invånare skall dock antalet fullmäktige bestämmas till minst

101.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall som röstberättigad

anses den som har upptagits i gällande röstlängd.

' Prop. 1980/81:170, KU 26, rskr 392,

FJ8

B

Q-/'

k;

ill

fi,

"Il

ill

»ti:

¬

background image

Beslutar fullmäktige om ändring av antalet ledamöter, tillämpas beslutet

SFS 1981:527

först när val i hela riket av fullmäktige förrättas nästa gång. Beslutet skall

fattas före utgången av mars månad valåret. Länsstyrelsen skall genast un­
derrättas om beslutet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981.

På regeringens vägnar

I

•1

KARL BOO

Bo Lövén

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.