SFS 1981:1105

811105.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1105 Lag

Utkom från trycket

den 15 december 1981

2190

om äedrieg i kommunallagen (1977:179);

utfärdad den 26 november 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 5 och 17 §§ och 5 kap. 1

kommunallagen (1977:179) skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

5 § Ledamöter och suppleanter i s tyrelsen väljs fö r tre år, räknat från

och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäkt ige har

ägt r um.

I Stockholms kommun väljs dock ledamöter och suppleanter årligen för

tiden intill nästa val vid första sammanträdet med fullmäktige under tjänst­

göringsåret.

Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rät­

telse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen
mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för ledamöterna

och suppleanterna i styrelse n två månader efter det att omvalet eller sam

manräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräk

ningen har avslutats, skall fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och
suppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden. Om ledamot som har ut
setts vid prop ortionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder supp

leant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid va let
i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om annan ledamo

avgår, förrättas fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden.

Prop. 1981/82:4. KU 1 2, rskr 16.

¬

background image

17 § I Stockholms kommun väljer fullmäktige borgarråd för tre år vid

SFS 1981:1105

första sammanträdet under tjänstgöringsåret det år då val i hela riket av

fullmäktige har ägt rum. Beträffande valbarhet till borgarråd och verkan av
att valbarheten upphör tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4 § om ledamot i
fullmäktige. Vid val av borg arråd skall, om det begärs, varje borgarråd väl­

jas särskilt. Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum el­

ler om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandat­
fördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdrag som

borgarråd två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har
avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats

skall fullmäktige f örrätta nytt val av borgarråd för återstoden av tjänstgö­

ringstiden.

Om bo rgarråd avgår under tjänstgöringstiden, skall nytt borgarråd sna­

rast väljas för återstoden av tjänstgöringstiden. För tiden till dess så har

skett och vid tjänstledighet för borgarråd får styrelsen förordna vikarie.

Fullmäktige får besluta att till borgarråd skall i skälig omfattning lämnas

ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget
samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner.

5 kap.

1 § Nyvalda fullmäktige väljer under år då val i hela riket av fullmäktige

har ägt rum tre eller flera revisorer samt minst lika många revisorssupp­
leanter för granskning av de tre följande årens verksamhet. Fullmäktige får

därvid välja revisorer och suppleanter för granskning av viss eller vissa

nämnders verksamhet. Antalet revisorer, liksom antalet suppleanter, för
varje nämnd e ller grupp av nämnder skall dock vara minst tre. Om val till

fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidta­
gits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan parti­
erna därvid har ändrats, upphör uppdragen för revisorerna och revisors­

suppleanterna två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen

har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslu­

tats, skall ful lmäktige förrätta nytt val av revisorer och revisorssupplean­

ter för återstoden av tjänstgöringstiden.

Beträffande valbarhet till re visor eller revisorssuppleant, verkan av att

valbarheten upphör och rätt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 §

om ledamot i fullmäktige till ämpas. Den som har uppnått aderton års ålder
senast på dagen för valet till re visor eller suppleant är dock valbar.

Om revisor som ej har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänst­

göringstiden får fullmäktige förrätta fyllnadsval för återstoden av denna

tid.

Revisor och revisorssuppleant har rätt till den ledighet från anställning

som behövs för uppdraget.

I

Fullmäktige får besluta att till revisor och revisorssuppleant skall i skälig

2191

¬

background image

SFS 1981:1105

omfattning lämnas ersättning för resekostnader och andra utgifter som fbrr^ j

anleds av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska förmå-;) j

ner.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

KARL BOO

Harald Rangnitt

(Kommundepartementet)

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.