SFS 1985:128

850128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1985:128

om ändring i kommunallagen (1977:179);

Utkom från trycket

den 26 mars 1985

Utfärdad den 14 mars 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 13 § kommunallagen

(1977:179) skall ha nedan angivna lydelse.

3 kap.

13

Fullmäktige tillsätter nämnder för förvaltning och verkställighet

som enligt särskilda författningar ankommer på dessa. För sådana
nämnder gäller vad som ä r föreskrivet i dessa författningar.

För förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige tillsätta de

nämnder som behövs. Ledamöter och suppleanter i sådan nämnd väljes av

fullmäktige till de t antal som fullmäktige bestämmer. Beträffande sådan

nämnd skall vad som är föreskrivet beträffande styrelsen i 2 § andra

stycket, 3 § första stycket, 4 §, 5 § tredje stycket, 7-12 §§ oc h, utom i

fråga om nämnd i Stockholms kommun, 6 § tillämpas på motsvarande sätt.

Om vissa lokala organ i kommunerna och särskilda organ i landstin gs­

kommunerna finns särskilda bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

På regeringens vägnar

BO HOLMBERG

Harald Rangnitt

(Civildepartementet)

' Prop. 1984/85:98, KU 22, rskr 137.

^ Senaste lydelse 1979:407.

237

¬

Viktiga lagar inom förvaltningsrätten
JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

JP Infonets förvaltningsrättsliga tjänster

Hanterar du förvaltningsrättsliga frågeställningar i ditt arbete? Vi på JP Infonet kan hjälpa dig att reda ut förvaltningsrättsliga frågor oavsett om du arbetar på en kommun, statlig myndighet, domstol eller advokatbyrå. Vi ger råd och stöd med bland annat handläggning, kommunalrätt, delegationsordningar, offentlighet och sekretess, omprövning av beslut och laglighetsprövning. Se allt inom förvaltningsrätt.